Samsun İl Nüfusunun Sosyo – Ekonomik Yapısı, Demografik Nitelikleri ve Coğrafi Dağılış Özellikleri

Cevdet
Yılmaz – Samsun İl Nüfusunun Sosyo – Ekonomik Yapısı, Demografik Nitelikleri ve
Coğrafi Dağılış Özellikleri

Nüfusun
dağılışına etki eden faktörler

Fizikî faktörler

Kıyı kuşağı denizin tesiri ile daha
yumuşak hava şartlarına sahipken iç kesimlere geçtikçe karasallık artmaktadır.
Kıyı ile iç bölgeler arasındaki bu iklim farkı nüfus ve yerleşmenin kıyı
kuşağında toplanmasında etkili olmuştur. Samsun ilinde nüfus ve yerleşmenin
dağılışında yüzey şekilleri ve bakı faktörünün de etkisi büyüktür. İlde nüfus
esas olarak kıyı kuşağında denize bakan hafif eğimli yamaçlar ile delta
düzlükleri üzerinde toplanmıştır
.

…platolar sahasında toplu
yerleşmeler hâkimken, dağlık bölgenin yamaç kısımlarında dağınık yerleşme
düzeni görülür
(s. 274).

Bafra ve Çarşamba ovalarında da dağınık da
dağınık yerleşmelerin görülmesi… (göçmenlerin dağınık olarak yerleştirilmesi
gibi tarihsel faktörlerin yanında) sulak alanların geniş yer tutuğu sahalarda
göllere komşu kesimlerde taban suyunun yüksek olması, hem tarımsal faaliyeti
hem de buna bağlı nüfus dağılışını olumsuz etkilemektedir.

Beşerî faktörler

Göçler / Özellikle Osmanlı İmparatorluğu son dönemlerinde
Kafkasya bölgesinden gelen göçmenler ile Cumhuriyet döneminde Balkanlardan
gelen mübadillerin devlet eliyle yerleştirilmesi bugün ilde görülen nüfus ve
yerleşme kalıbının ana hatlarını ortaya çıkarması bakımından önemlidir (s. 275).

Ekonomi

Üniversite

Yılmaz, Cevdet. (2007), “Samsun İl Nüfusunun Sosyo – Ekonomik Yapısı, Demografik Nitelikleri ve
Coğrafi Dağılış Özellikleri
,” Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 263-287), Samsun