Sa’lebi Ahmed b.Muhammed b.İbrahim Ebû İshak en-Nişâbûrî

Sa’lebî (V.1035) Ahmed b.Muhammed b.İbrahim Ebû İshak en-Nişâbûrî.

Meşhur akaid âlimi ve müfessir. En mühim eseri Kur’ân tefsiri olan “el-Keşf ve’l-Beyân an tefsîri’l-Kur’ân’ dır. Tefsiri halk arasında muteber sayılmıştır. Bununla beraber, gelişi güzel kabul edilmiş bazı hikâyelerden hâli değildir. Tefsirinden çıkmış olan ve onu ikmâl eden “Kitâbü’l-Ardis fi Kısası’l-Enbiyâ”sı daha çok yaygındır. Peygamberler tarihine dair yazmış olduğu ve şiirlerden bir çok şâhidler getirdiği bu eser, Muhammed Âmir b. Abdullah el-Ya’kubî tarafından Kazan Türkçesine çevrilmiştir (Kazan, 1903).