Said bin Zeyd Kimdir, Hayatı, Kısaca Hayatı

Said bin Zeyd. (Mekke M.600 – Medine 670-71) Sahâbi, ilk müslümanlardan ve hayattayken Cennetle müjdelenen (Aşere-i Mübeşşere) on kişiden biridir.

Kureyş’in Benî Adiy koluna mensub olan Said b. Zeyd, Mekke’de doğdu. Babası Zeyd, Haniflerden olup Cahiliye çağında putperestlerden ayrılarak tevhid inancını savunur ve onlara karşı inancıyla iftihar ederek putlar adına kurban kesmelerini ayıplardı. Hz. Peygamber, İslâm dinini tebliğe başladığı zaman, davet ettiği dinin babasının kendisine telkin ettiği hanif dinin paralelinde olduğunu gördü ve ilk müslümanlar arasında yer aldı. Rivayetlere göre o, Hz. Peygamber’in az sayıdaki ashabıyla Erkam’ın evinde gizlice toplanmaya başlamasından önce iman etmiştir.

Said, Ömer b. Hattab’ın kızkardeşi Fatıma ile evliydi. Her ikisi de müslümandı. Bu sıralarda henüz müşriklerin safında yer alan Ömer, Said ile kızkardeşinin İslâmiyet’i kabul ettiklerini haber alır almaz onların evini bastı ve içerde Kur’ân okuduklarını duydu. Ömer ¡çeri girince Said’in üzerine atıldı ve onu şiddetle dövdü. Daha sonra kalbi yumuşayan Ömer, Said’den okudukları âyetleri istedi ve müslüman oldu.

Hz.Peygamber tarafından Suriye’den dönen Kureyş kervanının hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri hızlı bir şekilde Medine’ye ulaştırmakla görevlendirilen Talha b. Ubeydullah ile Said, Hz. Peygamber kervana ait gerekli bilgileri başka kaynaklardan almış ve 
Medine’den Ensar ve Muhacirlerden oluşan ordusuyla yola çıkmıştı. Said ve Talha Medine’ye Bedir savaşının olduğu gün ulaşabildiler. Hz. Peygamber’in, kervanın yolunu kesmek için Medine’den ayrılmış olduğunu gören Said ve Talha derhal ona katılmak için Bedir’e doğru yola çıktılar. Onlar Turban denilen yere geldikleri zaman Bedir’den dönmekte olan Hz.Peygamber’le karşılaştılar. Bedir savaşına fiilen katılamamış olmalarına rağmen Peygamber onları savaşa katılmış sayarak ganimetten diğer mücahitler gibi pay verdi ve Bedir ashabına yaptığı muameleyi yaptı.

Saîd b. Zeyd, Uhud, Hendek ve Hz.Peygamber’in diğer bütün savaşlarına katılmıştır.

Hz. Ömer zamanında Suriye bölgesinde sürdürülen cereyan eden savaşlarda bulundu; Dımaşk muhasarası ve Yermuk savaşına katıldı Said b. Zeyd H,50/ 670-71 yılında Medine’de vefat etti.