Said bin Müseyyeb Kimdir, Hayatı

Said bin Müseyyeb

Said bin Müseyyeb, (Medine 637 – Medine 712) hadis, tefsir ve fıkıh tabiin’in önde gelen alim ve müçtehidlerinden.

Genç yaşında Ömer, Osman bin Affan ve Ali gibi önde gelen sahabilerle tanışma fırsatı buldu.Tâbiûn devri Hicâz fakihlerinin imâmıdır. Fukahâ-i Seb’a diye bilinen Medine’nin yedi meşhur fakihinden biridir. Babası ve dedesi sahâbe-i kirâmdandır, En çok hadîs rivayet etmiş bulunan sahâbi Ebû Hureyre’nin damadıdır. Kayınpederi Ebû Hureyre’den başka Hz.Ömer, Ali, Sa’d Ebi Vakkâs, Muâviye gibi ashabın büyüklerinden hadis rivayet etmiştir. H.94/712 yılında Medine’de vefat etmiştir.

Said, Halife I. Velid’in yönetimine karşı çıkanlardan biri olmuştur ve Medine valisi Hişam onu tahta bir sopayla, tahta kırılıncaya kadar vurarak dövdürmüş fakat Said geri adım atmamıştır. Arkadaşları ona, işkenceden kurtulması için Velid’in halifeliğini kabul etmesi ricasında bulundukları zaman şöyle cevap vermiştir: İnsanlar bizi amelde takip ederler. Eğer biz bunu kabul edersek, onlara bunun hesabını nasıl veririz.