Sahihi Buhari Kimdir, Nedir, Ne Demektir, Yazarı, Hadis Sayısı

Sahîh—i Buhârî

İmam Ebû Abdullah Muhammed b.İsmâil el-Buhârî (bk.İmam Buhârî)’nin (ölm. H.256), Şeyhi İshâk b. Râhuye’nin tavsiyesi üzerine kaleme aldığı hadîs mecmuasına verilen ad. Bizim kısaca Sahîh dediğimiz eserin asıl adı el-Camiu ‘s-Sahîhu ‘l-Musnedu ‘l-Muhtasar Min Umur Rasûlillah ve Eyyâmihi‘dir (bk. Sahîh ve Sahîhân.) .

Kütübü Sitte’nin ilk ve ehl-i Sünnet tarafından en güvenilir hadis kitabı olarak kabul edilen Sahih-i Buhari müellifinin adına (İmam Buhari) nisbetle ‘Buhari’, ‘Buhari-i Şerif’ gibi isimlerle de anılır.

İmam Buhari bu kitabı için: “Sahih olandan başkasını yazmadım. Kitâb uzamasın diye terkedip yazmadığım Sahîh’ler de yazdıklarımdan çoktur.” dediği gibi : “Bunların altıyüz bin hadîs içinden tahrîc ve intihâb eyledim. Ve tasnifini on altı senede ikmâl edebildim. Onu kendim ile Allah arasında huccet ittihaz ederim.” demiştir.

İmam Buhari bu eserinde 600.000 bin hadis arasından seçtiği 7275 adet hadis bulunmaktadır.