Sahihan Nedir Ne Demektir Anlamı

Sahîhân (ar.s.tesniye)

“İki sahîh” demektir. Tâbir olarak İslâm dininin Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir iki kaynağı olan el-Buharî ve Müslim’in el-Câmiu’s-Sahîh adlı eserlerine verilen İsimdir.

İslâm âlimlerine göre ilk defa sahih hadîsleri tasnif eden İmam Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buharî (ölm. H.256)‘dir. Onun ardından İmam Müslim b. el-Haccâc en-Nişabûrî (ölm. H.261) gelir. İmam Müslim, el-Buhârî’den istifade ettiği gibi, el-Buharînin şeyhlerinden de hadîs rivayet etmiştir. Bununla beraber, hadîs kıriterindeki birçok hususlar gözönüne alınarak Sahîh el-Buhârî’ye hadis bilginlerince, sahîh hadîsleri ihtiva eden eserler arasında birinci sıra verilmiştir.