Saffariler Devleti, Kurucusu, Kısaca Tarihi

Saffârîler. 867- 908 yılları arasında Yakub b. Leys es-Saffar tarafından kurulan ve İran’da hüküm süren bir hanedan.

Hanedanın kurucusu Yakub b. Leys başlangıçta bakırcı (Saffâr) iken daha sonra eşkiyalığa başladı. Fakat son derece mertçe davranışları sebebiyle halk arasında büyük bir saygı uyandırdı. Tahirîier hanedanına son veren ve çok geniş bir alanda hakimiyet kuran Yakub b, Leys’in idaresi Abbasî halifesi tarafından kendisine hil’at ve menşur verilerek tasdik olundu. Hakimiyet sahalarını daha da genişletmek düşüncesiyle Bağdad üzerine yürüyen Yakub b. Leys, mağlub olarak geri çekilmek zorunda kaldı. 879’da ölen Yakub’un yerine kardeşi Amr geçti. Horasan, Sistan Gazne, Mazenderan, Kirman, Faris ve Irak’ta hü küm süren Amr Huzistan ve Irak-ı Arab’ı istilaya kalkınca halife Mutazıd Müveraünnehir valisi İsmail b.Ahmed’e müracaat ederek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İsmail onu esir alıp Bağdad’a gönderdi. Amr ourada hapiste iken öldü (901). Bu tarihten itibaren Sistan, Saman-oğuliarının hakimiyeti altına girmekle beraber Saffârîler hanedanı, Sistan’ın bazı bölgelerinde 1495’e kadar hakimiyetlerini sürdürmeye devam ettiler.