Sadrettin Celâl Antel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

66

Sadrettin Celâl Antel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1890 – 1954) Türk eğitimci ve yazar. Cumhuriyet döneminde pedagoji konusunda eser vermiş ilk eğitimcilerdendir. İstanbul’da doğdu. Lise öğreniminden sonra Fransa’ya gitti. St. Cloud Yüksek Öğretmen Okulu’nda ve Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1913’te yurda döndü ve Ankara’da öğretmen okulu müdürü ve pedagoji öğretmeni olarak çalıştı. Uzun süre çeşitli okullarda öğretmenlik mesleğini sürdür­dükten sonra, 1936’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagoji kürsüsüne profesör olarak atandı. İstanbul’da öldü.

Antel, günün koşullarına göre iyi öğrenim gör­müş bir çevrede yetişmiştir. Babası Hukuk Mektebi müderrisliği ve adalet bakanlığı yapmış olan Mahmut Celâdettin Bey’dir. Çalışma döneminde Türk Milli Eğitimi’nin ileri gelenlerinden Halil Fikret Kanad, Hıfzırrahman Raşit Öymen, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu gibi kişilerle etkileşim içinde bulunmuştur. Antel özellikle, çocukta düşünce ve zekâ gelişimi konusun­da çalışmalar yapmış, çağında ABD ve Avrupa’da da yaygınlaşan Standford-Binet zekâ testinin Türkiye’de uygulanması için çaba göstermiştir. 193û’da yayımla­nan Pedagoji adlı yapıtı, Türkiye’de yeni harflerle basılmış ilk eğitim kitabıdır ve yıllarca öğretmen okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur. Antel, bu kitabında eğitimin evrimi, çocuk eğitiminde okul ve ailenin ortaklaşa çalışması, mesleğe yöneltme ve ahlak eğitimi gibi konuları incelemiştir. Yabancı dil bilgisi Antel’in çeviri alanında da ürün vermesine olanak sağlamıştır. Letvis Terman testlerinin Türkçe’ ye uyarlanması, Decroly Usulü (1926) ve Yarının Mektepleri (1958) adlı çevirileri bunların başında gelir. Sınıf Mualimi adlı haftalık bir dergi ile, çocuklar için Bizim Mecmua adlı on beş günlük bir dergi yayımlamıştır.

Sadrettin Celâl Antel, aynı zamanda siyasal etkinlik göstermiş bir yazardır. 1919’da İstanbul’da kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi’nin üyesi olarak Kurtuluş ve Aydınlık dergilerine makale­ler yazmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 6. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Sadrettin Celâl Antel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1890-1954) İstanbul’da doğdu. Yüksek Öğrenimini Sorbon Üniversitesinde yaptı. Yurda dönünce, Adana, sonra İstanbul’daki çeşitli lise ve öğ­retmen okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1936’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagoji profesörü oldu. Burada, ölü­müne kadar çalıştı. O, İstanbul’da Meşrutiyet döneminde başlayan öğ­retmen okulları geleneğini devam ettirmiştir. Ders ve ders kitapları dı­şında pek çok çalışmalar yapmış ve bu bunları yayımlamıştır. Uluslararası eğitim kongrelerinde Türkiye’yi temsil etmiş, bildiriler sun­muştur.

İstanbul Üniversitesi Pedagoji Enstitüsünde, Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine Türk Eğitim Tarihi, Öğretim Yöntemleri (Didaktik), tezli Pedagoji öğretimi yapanlara da “Eğitsel Rehberlik”, “Eğitim İs­tatistiği” ve “Eğitimde Ölçme” derslerini okutmuştur. Ayrıca öğ­rencilerin pedagojik araştırmalarını da yönetmiştir. Bunlardan ikisi kitap haline gelmiştir: Umumi Didaktik, Terbiye’de Ölçü-Bilgi Testleri.

“Pedagoji” Kitabı: 1929 Yılında yayımlanan “Pedagoji” kitabında, daha önceleri yapıldığı gibi, zihinsel yetileri geliştirme şeklinde değil, çocuğa bir “bütün” olarak bakılmaktadır. Bedensel ve Düşünsel Eğitim’e yer vermediği gibi, ahlâkî eğitimi de – Kerschensteiner ve benzeri eği­timcilerin görüşlerinden yararlanarak “kendi kendine yönetim” ilkesi ile gerçekleştirilmesi görüşündedir. Ayrıca, “Çocuğu Tanıma Fişleri” va­sıtasıyla bugün “Rehberlik” diye ifade edeceğimiz bir anlayışla, eğitimin gerçekleştirilmesini istemiştir. 1932 ve 1936’da basılmıştır. Öğretmen okullarının ders kitabı idi.

Sadrettin Celâl Antel , bunlardan başka, Türkiye’de testlerle ilgili ilk yayınları yapmış; ilkokul düzeyinde ders kitapları yazmış; Decroly ve J. Dewey’den çevirilerde bulunmuş, ders araçları geliştirmiş ve ilkokul öğretmenleri için “Sınıf Muallimi” adlı bir meslek dergisi de çıkarmıştır (1934-1936).

“Maarifimiz ve Meseleleri”, “Maarif Teşkilâtı Hakkında Lâyiha” (Maarif Vekâleti Mecmuası, 1926, Sayı: 7’de yayımlanmıştır). İstanbul Pedagoji Enstitüsü yayınları arasında da birçok araştırmaları çıkmıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995