Sadrettin Celal Antel Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

83

Sadrettin Celâl ANTEL Eğitimci (İstanbul 1890-1954).

İlk ve ortaöğrenimini Numunei Terakki okulunda yaptıktan sonra bir yıl Hukuk Mektebi’ne devam etti. 1909’da devlet hesabına Fransa’da Ecole Normale’de ve Sor-bonne’da okudu. 1913’te Türkiye’ye dönünce Adana Öğretmen Okulu müdürlüğü ve pedagoji öğretmenliğine atandı. Ertesi yıl İstanbul’da Kasımpaşa ve Erenköy Numune okulları müdürlüklerinde ve kız liseleri felsefe öğretmenliğinde görev aldı.

1927    yılından sonra Çamlıca Kız Lisesi müdürlüğü ve Yüksek Öğretmen Okulu öğretim metotları öğretmenliği yaptı. 1936’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagoji profesörlüğüne atandı. Sadrettin Celâl Antel, Cumhuriyet döneminde ilk eser vermiş eğitimcilerimizden biri olarak gerek yazılan, gerek hocalığıyle öğretmenlerin yeni pedagojik görüşlerle yetişmesinde etkili oldu. 1939’da Birinci Millî Eğitim Şûrası’na sunduğu ve «Maarifimiz ve meseleleri» adı altında topladığı görüş ve düşünceleri, lise öğretiminin kültür vermekten uzak oluşu, ilköğretimin bazı önemli sorunları, öğretmen,’ öğrenci, bina bakımlarından ortaöğretim sorunları, imtihanların gerçek değeri gibi konuları kapsıyordu.

Antel’in Pedagoji adlı eseri (1930) Türkiye’de türk harfleriyle basılmış ilk pedagoji kitabıdır. Yıllarca öğretmen okullarında ders kitabı olarak kullanılan bu e-serde, eğitim olayı ve evrimi, eğitimci i-çin pedagoji bilgisinin neden gerekli olduğu, eğitimin amacı, ilkokullann ödevi, çocuğun eğitiminde okul ve ailenin ortaklaşa çalışması, mesleğe yöneltme, yaratılış tipleri, karakterler ve ahlâk eğitimi gibi konular incelenir.

Yeni terbiye ve tedris tekniği (1931) adlı kitabında Antel, başlıca şu konulan inceler: çocuk ve öğretmen, çocuk ve okul, kusursuz çocuk, öğretimde bilgi ve zekânın değer ve rolü, aktif okul, toplu öğretim, toplu öğretimin dayandığı ruhsal temeller, toplu öğretim karşısında öğretmenler. Bu bilgiler, kitabın yayımlandığı yıllarda ilköğretimimizde yeni uygulanan aktif metot ve toplu öğretim usulleri konusunda öğretmenler için çok yararlı oldu.

Eğitimle ilgili eserleri arasında çocuk e-debiyatı kitapları da vardır.

Bu eserlerinden başka Tanzimat maarifi, imtihanların değeri, maarif teşkilâtı gibi eğitim konuları üzerinde de araştırmalar, etütler yapmıştır.

Sadrettin Celâl Antel ayrıca siyasî görüşleri ve etkinliği olan bir yazardır. 1919’da İstanbul’da kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi’nin üyesi olarak bu partinin düşüncelerini yansıtan Kurtuluş ve Aydınlık dergilerine makaleler yazmıştır.

Eserleri başlıca
1929    Cumhuriyet çocuklarına sevimli kıraat
1930    Pedagoji
1930    Faydalı bilgiler
1930    Bizim alfabe
1931    Yeni terbiye ve tedris tekniği
1932    Test usulü
1939    Maarifimiz ve meseleleri
1948    Umumî didaktik
1954    Terbiyede ölçü; bilgi testleri