Sadiler Kuruluşu, Tarihi

 

Sa’dîler

Kuzey Afrika’da bulunan Fas Şerifleri sülâlesi. 15. Asrın sonlarında itibaren Portekiz ve İspanyolların Endülüs ve Kuzey Afrika’daki İslâm ülkelerini istilaya başlamaları üzerine buralarda yaşayan müsiümanlar, şerif ve murabıtlann idaresinde bunlara karşı koymağa başladılar. Ancak kabilelere bölünmüş olan müslümanlar küçük küçük mukâvemet gurubları oluşturmadan ileri gidemediler. İşte bu sırada dinî bir otorite sahibi olan şeriflerden Benî Sa’d sülâlesi Fas’ın güneyindeki Sus bölgesinde teşkilatlandı. Mehdi ve Kâim Biemrillah lakâblarını taşıyan Muhammed, Seyyid Abdullah b. Mübarek tarafından Portekizlilere karşı görevlendirildi. İbn Mübarek sayesinde fakihierin ve kabilelerin biatini temin eden Mehdî, Tidsi köyünde karargâhını kurarak bütün müslümanlann teveccühünü kazandı. Burada hazırladığı ordusuyla Portekizleri yenilgiye uğrattı ve güçlenerek Sûs’a hakim oldu. Böylece 1509’da Sa’dîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı oldu. 16. asrın başında kurulan ve günümüze kadar gelen bu devlete sonradan Fas Sultanlığı denilmiştir. Bu devletin başşehri Marekeş olup Avrupalılar Maroc derler.