Sabit (Divan Şairi) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Sâbit, Asıl adı Alâeddin Ali (Bosna Uziçe 1650 – İstanbul 1712) Türk divan şâiri.

Yaşamı

Bosna vilayetinin Uzica kasabasında doğdu. Memleketinde başladığı tahsilini ilerletmek için İstanbul’a geldi. İlim tahsili yanında şiirle de uğraşmaya başladı. Bu arada kaptan-ı derya Seydizâde Mehmed Paşa’nm dairesine imam oldu. 1678’de müderrisliğe başladı. Daha sonra kadılığa intisab etti. Kırım’da Kefe kadılığında, Tekirdağ müftülüğünde (1693), Saray-Bosna (1700), Konya (1706), Diyarbakır (1708) mevlevîyetlerinde bulundu. 1709’da son vazifesinden azlolundu. Bundan sonra ölumüıe kadar İstanbul’da mazuien yaşadı. Kabri Topkapı dışında medfun San Abdullah Efendi’nin ayak ucundadır.

Edebi Kişiliği

Çağdaşı olan ve etkisinde kaldığı Nâbi’nin, Türk şiirinde tek isim olarak varlığını sürdürdüğü bir sırada adını duyuran Sabit’ten çağdaşları daima takdirle bahsetmişlerdir. Şiirinde, atasözleri, halk tâbirleri, günlük konuşma dilinin özellikleri önemli bir üslub özelliği olarak görünür. Kaside, terci-bend ve mesnevi aibi nazım sahalarında daha başarılıdır. Bilhassa kasideleri, kaside şeklindeki Mirâciye ve Ramazaniye’si, mesnevi tarzındaki Zafernâme’si ile dikkat çekti. Asıl şöhretini mesnevileri ile yaptı.

Eserleri

 

  • Divan
  • Zafernâme (Kırım Hanı Selim Giray’a takdim edilen 462 beyittik bir mesnevidir.)
  • Edhem ü Humâ
  • Hadîs-i Erbain tercüme ve tefsiri
  • Berbernâme
  • Derenâme
  • Amr-u Leys