Ruşen Ferit Kam Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ruşen Ferit Kam (1902-1981) Kemence virtüözü, mûsiki hocası ve araştırmacı.

26 Mart 1902’de İstanbul Beylerbeyi’nde doğdu. Babası İstanbul Darülfünunu müderrislerinden Ömer Ferit Kam, anne­si Fatma RuKiye Hanım’dır. İlköğrenimi-nin ardından bir süre Havuzbaşı ve Beşiktaş Askerî rüşdiyelerine devam ettik­ten sonra İstanbul Sultanîsi ve İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesİ’nden mezun oldu. 1923’te Dârülelhan’da ke­mence hocalığına tayin edildi. İstanbul Kız Lisesi’nde (1924) Feriköy’deki bazı azınlık okulları (1925-1932) ve Kabataş Lisesi’nde (1925-1929) kültür dersleri öğ­retmenliği yaptı. Eyüp’ün Osmaniye sem­tinde 1926’da açılan ilk İstanbul radyo­sunda üç yıl saz sanatkârı olarak çalıştı. Askerliğini yaptıktan sonra Ankara Rad-yosu’na girdi (1938). Gazi Lisesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Türk edebiyatı öğretmenliği yaptı. Ankara Devlet Konser-vatuvan Tiyatro Bölümü’nde 1947 yılında vermeye başladığı tiyatro edebiyatı ve ör­neklerle Türkmûsikisi derslerini aralık­larla yirmi yıl sürdürdü. Ankara Radyosu’nda 1941’den itibaren on yıl süreyle İzahlı Klasik Türk Müziği programını ha­zırladı. 1951’de Mesut Cemil Tel’in İstan­bul Radyosu’na gitmesi üzerine Ankara Radyosu’nda Klasik Koro’yu. bir müddet sonra da Kadınlar Topluluğu’nu yönetti. 1951-1953 yıllarında Ankara Radyosu müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun teşki­linden sonra (1964) koro yöneticiliği gö­revinin yanı sıra Ankara Radyosu Türk Sanat ve Halk Mûsikisi Hizmet Yönetme­liği, Çok Sesli Koronun Çalışma Esasları, Türk Müziğini Denetleme Esasları, Türk Mûsikisi Öğretim Planı adlı kurullarda sa­nat danışmanı olarak çalıştı. Bu kurum­daki son görevi Program Etüt ve Planla­ma Dairesi uzmanlığı ve Türk Sanat Mûsi­kisi başdanışmanlığıdır. 1967’de Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki görevinden emekliye ayrılan Ferit Kam 1979’da İs­tanbul’a döndü. 28 Temmuz 1981 tarihin­de vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Ruşen Ferit Kam, ilk mûsiki çalışmala­rına on dört yaşlarında iken Mesut Ce­mil’den kemence dersleri alarak başladı.

Yenikapı Mevlevîhânesi’ne devam eder­ken Rauf Yekta Bey’den istifade etti. Ay­rıca Neyzen Hilmi Dede, Karcığar Mazhar Bey, Bestenigâr Ziya Bey. Muallim İsmail Hakkı Bey, Neyzen Emin Efendi, Zekâizâde Hafız Ahmet ve Kanunî Nâzım Bey’den geçtiği eserlerle repertuvarını genişletti. Ûdî Nevres Bey’den saz eserleri ve üslûp öğrendi. İstanbul Sultânîsi’rıde okurken mektebin müzik hocası Daniel Fitsinger den keman dersleri aldı ve Hüseyin Sadeddin Arel’in derslerine devam etti. Ali Rifat Çağatay ve Refik Talat Bey de onun hocalarındandır.