Rudolf Carnap Kimdir, Hayatı, Eserleri, Felsefesi, Hakkında Bilgi

102

CARNAP, Rudollf (1891-1970)

Alman asıllı ABD’li filozof. Mantıkçı pozitivistlerin ö ncülerindendir. Çağdaş mantığı bilim felsefesine uygula yarak bilim kur amlarının oluşumlarını ve yapılarını çözümlemeye çalışmış, gelenekçi felsefeyi eleştirmiştir.

Carnap Almanya’nın Barmen kenti yakınlarında doğdu. Los Angeles’de öldü. Ortaöğrenimini Barmen’de, yükseköğrenimini 1910-1914 yılları arasında, Freiburg ve Jena üniversitelerinde bitirdi. Fizik, matematik ve felsefeye ağıırlık veren bir eğitimden geçti, bu arada Frege’nin de öğrencisi oldu. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1921’de, Jena’da felsefe doktoru sanını aldı. Bilim kuramına ilişkin görüşünü içeren bu doktora çalışması daha sonr a Kantstudien’de yayımlandı. Bu çalışma Mantıkçı: Pozitivizm’in ilkelerini taşımamakla beraber, Carnaıp’ın felsefesinin temelini oluşturur.

Carnap, 1926’da Moritız Schlick’in çağrılısı olarak Viyana Universitesi’ne gitti. Eylemsiz doçent olarak girdiği üniversitede zamanla Viyana çevresin in tartışmalarına katılmaya başdadı. 1928’de en önemli yapıtı sayılan Der Logische Aufbau der Welt (“Evrenin Mantıksal Yapısı”)yayımdandı.O sıralarda Berlin’ de bulunan Hans Reichenbach ile Erkenntnis dergisinin yayın kurulunda yer aldı. 1930-1940 arasında yayını sürdürülen dergi “İbilimsel felsefe”nin bir tartışma ortamı niteliğindeydi. Yine bu sıralarda. Carnap Prag’daki Alman Universitesi’nden aldığ ı çağrı üzerine Doğa Felsefesi Kürsüsü’ne geçti. Viyan a çevresiyle ilgisini kesmeden, çalışma alanını mantı) s, dil ve matematiğin temellerine kaydırdı. 1934’te dil in mantıksal sentaksını inceley en ikinci önemli yap >ıtı Logische Syntax der Sprache’ı (“Dilin Mantıksal Sentaksı”) yayımladı.

Nazizm’in yayılmasıyla Prag’da kalamayan (Gar-nap 1935’te ABD’ye gitti. Önce Chicago Üniver site-si’nde felsefe profesörü olarak görev aldı. Sem antik üzerine çalışmalarını, burada da sürdürdü. 1194,1’den sonra ilgisi yavaş yavaş olasılık sorunlarına ve tümevarıma kaydı. 1950’de Logica l Fondations of Pr obabilicy (“Olasılığın Mantıksal Temelleri”) yayımlandı. 1954’te, Reichenbach’ın ölümüyle boşalan, L os Angeles’deki felsefe kürsüsüne geçti ve 1961’e dek bu görevi sürdürdü.

Carnap’ın görüşleri belli evreler içinde biçimlenmiştir. Dünyayı mantıksal b:ir düzenleme uçinde ele alan Der Logische Aufbau der Welt üç aşamalidir. Önce yeni bir yöntembilimsed yaklaşım inC’ elenir, bu yaklaşımın teknik bir sistem oluşturmada k lullanılışına bakılır ve aynı yöntem fe lsefe sorunlar- ınm çözümüne uygulanır.