Rıf’at Ahmed Efendi İbn-i İsmail kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

24

Rıf’at Ahmed Efendi İbn-i İsmail kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul Vergiler (Rusumat) Muhasebeciliğinde hizmet ifa eden tarih ve hayat hikayeleri ile uğraşan İstanbul’lu bir zat olup ayağı biraz sakat olduğundan (Topal Rıf’at Efendi) ismi ile bilinirdi. 1293 (1876) tarihinde vefat etmiştir. Edirnekapı dışında defn edilmiştir.

Şeyhü’l-İslamların hayatlarını yazan (Devhatü’l-Meşayıh), Nakibu’l- Eşraf’ların hayatlarını ihtiva eden (Devhatü’n-Nükaba) ve (Hadikatü’l-Vüzera) zeyli olmak üzere sabık sadr-ı a’zam Ziya Yusuf Paşa’nın ikinci def’aki sadr-ı a’zamlığından Yusuf Kamil Paşa’nın sadr-ı a’zamlığına ka­dar geçen sadr-ı a’zamların hayatlarını beyan eden (Verdü’l-Hadaik), Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hangi ulu sülaleye mensub olduğunu başından başlamak suretiyle Hulefa-i Raşidin, Oniki imam, İslam melikleri ve Osmanlı sultanları, sadr-ı a’zam, şeyhü’l-islam, kaptanpaşalar ile Mısır hidivlerinin muhtasar hayatlarını ve Nizam-ı Cedid’in kuruluşu olan 1241 (1826) tarihinden 1283 (1867) tarihine kadar Osmanlı saltanatının rütbe ve makamlarının ne şekilde verildiğini ve o tarihe kadar kimlerin nasb ve tayin olunduklarını beyan eden cedvelli tarzda (Ravzatü’l-Aziziye) isminde bir eseri, bunlardan başka esasen mensub olduğu Bektaşi Tarikatı’nın ve onun aslından gelmekte olan diğer tarikatların ahval ve erkanından bahseden (Mir’atü’l-Mekasıd Fi Def’i’l-Mefasıd) isminde bir eseri daha vardır ki hepsi basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.