Richard E. Palmer – Hermenötik

Richard E. Palmer – Hermenötik

Heidegger’e göre felsefe hermenötüksel dildir veya öyle
olmalıdır.

Anlama,

Hem epistemolojik ve hem de ontolojik yönü olan bir
fenomendir.

…edebi eseri anlamak, varoluştan düşünceler dünyasına kayan
bilimsel bilgi türü değildir; O bu dünyada oluşla ilgili kişisel tecrübeyi ön
plana çıkaran tarihi bir yüzleşmedir.

Hermenötik kavramı Yunanca bir fiil olan ve genellikle
“yorumlamak” olarak tercüme edilen hermeneuein’den ve isim olarak da “yorum”
anlamındaki hermenia’dan gelmektedir.

Hermes’in insan anlayışının haricinde olan bir şeyi insan
zekâsının kavrayabileceği şekle sokma fonksiyonu ile alakalı olarak
zikredilmesi manidardır.

Hermeneuein’in temel anlamının ilk yönü “ifade etmek” ileri
sürmek veya “söylemek”tir. Bu yön Hermes’in “duyurma” fonksiyonu ile ilgilidir.

Homer, Tanrıların yorumlayıcısı

O’nun mesajlarını, yollarını insanlara uyarlayan kişi…

Dili yazıya dökmek,

Aktif gücünden ayrılarak dilin yabancılaşması –Selbstent
fremdung-

Der sprache, konuşmaktan kendisini uzaklaştırması demektir.

Sprache, dilin en temel şekli olan konuşma diline işaret
etmektedir. (s. 43)

Aklın temel işlevleri (Aristoteles)

1)        Basit
nesneleri anlamak

2)        Birleştirip
ayırma işlevleri

3)        Bilinmeyen
şeylerden bilinenlere ilerleme işlevi

Yorumcunun metni sunabilmesi için onu anlaması gerekir.
Konuyu ve ortamı onun mana boyutuna geçmeden önce ön anlamadan geçmelidir.

Ne zamanki yorumcu onun büyülü ufuk dairesine adım atarsa, o
zaman metnin manasını anlayabilir. Metnin anlamının onsuz elde edilemeyeceği
gizemli hermenötüksel döngü budur.

Yaşam standartlarının mekanizasyonunun Homer vb. anlamaya
engel olan bir neden olduğu incelemeye değer.

Aklın birinci işlevi gereği bir engel söz konusu.

Hatta Tanrının ölümü sonrasındaki Batı uygarlığında Antik
Yunan ve onun ürünleri nasıl anlaşılabilir?

Teolojik ve edebi yorum bugün ya insanlar için anlamlı ya da
değersiz olacaktır.

Hermenutiğin altı modern tanımı

a)        Kutsal metin
tefsirinin teorisi

b)        Genel
filolojik metodoloji

c)         Linguistik
anlama bilimlerinin hepsi

d)        Geisteswissenschaften’in
motedolojik temeli

e)         Varoluş ve
varoluşsal sembollerin fenomenolojisi

f)         İnsanların
mit ve sembollerin arkasındaki manalara ulaşmak amacıyla kullandıkları
hatırlanabilir ve kültür karşıtı olan yorumlama sistemleri.

Gadamer Felsefesinin İlmiliği Üzerine

Felsefesiz / metafiziksiz bir millet Tanrısız bir mabet
gibidir. (Hegel)

Sadakat, dürüstlük ve felsefe

Türkçeleştiren: İbrahim Görener

Ağaç Kitabevi

3. Baskı, 2008