Re’y Rey Nedir Ne Demektir İslam Hukukunda Rey

0
36

Re’y (ar.i.)

Lûgatta re’y, görmek ve görüş manâlarına gelir. İslâm hukukunda. Kur’ân ve Sünnet’te doğrudan hükmü bulunmayan meseleye dair, kıyâs yolu da dahil olmak üzere genel prensiblere göre hüküm çıkarmaya re’y adı verilmektedir; bu, içtihadın bir nev’idir. Hz.Peygamber devrinden sonra İslâm ülkesinin genişlemesi, sahabenin farklı yerlere dağılması neticesinde, muhit ve üstad farklılıklarından doğan ekolleşmede, Hz.Peygamber’in yaşadığı ve sahabe çoğunluğunun yer aldığı Medine (Hicaz) muhiti zengin hadîs kaynaklarına sahib olma özelliği ile belirginleşirken, Küfe (Irak) muhiti hüküm çıkarmada, re’y e, Medineli bilginlere göre daha ağırlıklı bir yer vermekle tanınıyordu. Bununla birlikte, ehlü’r-re’y (re’y taraftarları) ve ehlü’l-eser (hadîs taraftarları) diye şöhret buîan bilginlerin, kesin çizgilerle yukardaki muhitler içine yerleştirilmesi mümkün değildir.

Re’y ile fetva verenler sadece re’y ehli diye bilinenler olmamakla beraber bunları diğer gurubtan ayırdeden başlıca özellikler şunlandır: a)Re’y taraftarları, fiilen karşılaşılmamış hukukî olaylar farzetmekten çekinmezler ve farzedilen bu meselelere dair hüküm verirler, buna mukabil hadîs rivayetinden çekinirler ve bu konuda oldukça sıkı bir tavır takınırlar.

b)hadîsçilere nisbetle re’ycilerin dayandıkları hadîsler daha az olmakla beraber, bunların yabancı millet ve kültürlere teması daha sıkı olduğundan, ele aldıkları İktisadî ve içtimai meseleler bakımından daha geniş ve zengin bir hukuk külliyatına sahihtirler.