Reci Vakası Nedir, Reci Olayı Tarihi

Uhud savaşını takip eden hicri 4.yılın Safer ayında (M.626), Beni Huzeyl kabilesinden Süfyan bin Halid, çevre kabilelerin seçkinleriyle Uhud zaferini kutlamak için Mekke ye gitmişti. Orada Talha oğullarından Sülafe adındaki bir kadının Medine Müslümanlarından Asım bin Sabit’in başını getirene yüz deve vaadettiğini ve diğer Kureyş kadınlarının da müslümanlardan getirilecek esirler için ödül vereceklerini öğrendi.

Uhud savaşında Kureyş’in bayraktarlarından on bir kişinin birbiri ardınca yere serilmesi, Talha oğullarına çok büyük bir darbe oldu. Harbe iştirak eden Talha oğullarından Sülafe adındaki kadın, ok ile vurulan oğlu Müsafi’nin ölüm anında yanına vardı. Kendisini kimin vurduğunu sordu. O da: “Al, Ebu’l-Eflah oğlundan bir daha” diyerek kendisinin kimin tarafından vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine Sülafe, Asım bin Sabit’in kafatasında şarap içmeye yemin ederek, onun başını getirene yüz deve mükafat vereceğini ilan etti.

Süfyan bin Halid, bu ödüle kavuşmayı düşündü. Kafasında bir plan hazırladı. Yurduna dönünce, kafasındaki planı tatbike koyuldu. Hemen kendisine sadık arkadaşlarından yedi kişiyi Medine’ye göndererek, Asım bin Sabit’in yanında misafir kalmalarını söyledi. Bunlar Asım bin Sabit’i kabilelerine öğretmen olarak isteyeceklerdi. Medine’ye gidenler, planlarını aynen uyguladılar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Hz.Muhammed, bunların sözlerine inanarak birkaç kişiyi Asım bin Sabit’in yanına katarak Beni Hüzeyl’e gönderdi. Kafile Reci suyuna geldiği vakit, burada pusuda bekleyen Süfyan’ın idaresindeki iki yüz kişinin hücumuna uğradı. Müslümanlar, bunlarla çarpışa çarpışa şehid düştüler. İçlerinden Zeyd bin Desine ile Hubeyb bin Adiy esir oldu.

Süfyan bin Halid, esirleri Mekke’ye götürerek iki yüz deveye sattı. Hubeyb’i satın alan Mekkeli, onu Uhud’da öldürülen Hars bin Amir’in yerine asmaya kalktı. Asılacağını anlayan Hubeyb bin Adiy, Mekkeli’den izin alarak abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Allah’a dua etti ve sonra asıldı. Hubeyb’in bu hareketi, asılacak kimseler için bundan sonra âdet haline geldi.

Zeyd’i satın alan Safvan bin Ümeyye, Bedir Gazve’sinde öldürülen babası Ümeyye bin Halef’in kan davası uğruna öldürülmek üzere cellada teslim edilirken, “Senin yerinde şimdi Muhammed’in olmasına razı olursan seni kurtarırız” sözüne karşılık. “O’na, bir diken bile batmasına karşılık hayatımın kurtarılmasına razı değilim” cevabını verdi. Ve bu sözünden sonra kılıçla öldürüldü.

Reci vakasının cereyanı Medine’deki müslümanları o derece üzdü ki, Abdullah bin Üneys, tek başına Süfyan bin Halid’in öldürmek için Hz.Muhammed’ten izin isteyip aldı. Süfyan’in, Müslümanlar üzerine asker sevketmek için bulunduğu Batn-ı Arne Vadisi’ne gitti. Hile ile onu karargâhından uzaklaştırıp öldürdü. Medine’ye döndüğünde Peygamber’den: “Yüzün ak olsun” duası ile bir asa “Cennette asaya dayanırsın” hediyelerine nail oldu.