Rabiatül Adeviyye Kimdir, Hayatı, Görüşleri, Sözleri

Râbiatül Adeviyye (d.713 –  ö. Basra 801) Tabiin devrinde yaşamış kadın mutasavvıf, veli.

Ailesinin dördüncü çocuğu olduğundan ismini bu manaya gelen Rabia koydular. Kays b. Adiy’ kabilesine mensub olduğu için, “el-Kaysiya” nisbesi ile tanınmıştır. Fakir bir aileden dünyaya gelmiş, çocukluğunda çalınmış ve câriye olarak satılmıştır. Bazı şiirleri bize kadar gelmiş, buna karşılık pek çok sufî muharrir ve menâkıb yazarları onu zikredip fikirlerinden bahsetmişlerdir. Velâyeti sayesinde hürriyetine kavuşmuştur, ilk önce çöllerde çile ve zühd dolu bir inziva hayatına çekildi. Bilahare Basra’ya döndü. Burada nasihatini dinlemek ve duasını istemek için gelen birçok bağlı ve taraftarları çevresinde toplandılar. Mâlik b. Dinar, Süfyân-ı Sevrî, Şakik-i Belhî bunlar arasında yer almaktadır. Başlıca hususiyeti son derece münzevi bir hayatı tercih etmiş olmasıdır. Tasavvufi aşk ve yalnız aşıkını düşünmek olan Allah ile ünsiyyeti (Üns) talim etmesi ile meşhurdur. Râbiatül Adeviyye kendinden sonra gelen tüm sufiler, din bilginleri ve eğitimcilerce İslam kadınlarına, kızlarına örnek olarak gösterilmiştir. Menkıbe kitaplarında bir çok kerametleri anlatılır.

Görüşleri

O, hasbi ve yalnız Allah rızası için sevmeyi, bir eline ateş ve diğerine su alarak hizmet etmeyi telkin ediyordu. Kendisine bunun manâsı sorulduğunda: “Cennet’i ateşe vereceğim, Cehennem’i de su ile söndüreceğim ki Allah’a doğru yol alanlar için oyalayıcı hiçbir engel kalmasın..” cevabını vermiştir.

Râbia’ya göre insan için tek ilke sevgidir. Bu, insanı, geçici, önemsiz, dünyevi meşguliyetlerden alıp Tanrıya ulaştırır. Sadece Tanrı vardır, tüm varlıklar Tanrı’da birleşir. Kainat, Tanrının görünüşüdür.

Ölümü

Ölümü yaklaştığında dostlarının gitmelerini, Allah’a giden yolu tıkamamalarını emretmiştir. Onlar çıkarken kendisinin “Amentü”yü okuduğunu ve gaibten bir sesin ona: “Ey sükunete ermiş nefs, kendin razı ve kendinden razı olunmuş halde Rabbine dön, kullarımın arasına ve Cennetime gir.” dediği duyulmuştur.

Rabiatül Adeviyye Sözleri Anlamlı Hikmetli Sözleri