Rabiatül Adeviyye Kimdir, Hayatı, Görüşleri, Sözleri

39

Râbiatül Adeviyye (d.713 –  ö. Basra 801) Tabiin devrinde yaşamış kadın mutasavvıf, veli.

Ailesinin dördüncü çocuğu olduğundan ismini bu manaya gelen Rabia koydular. Kays b. Adiy’ kabilesine mensub olduğu için, “el-Kaysiya” nisbesi ile tanınmıştır. Fakir bir aileden dünyaya gelmiş, çocukluğunda çalınmış ve câriye olarak satılmıştır. Bazı şiirleri bize kadar gelmiş, buna karşılık pek çok sufî muharrir ve menâkıb yazarları onu zikredip fikirlerinden bahsetmişlerdir. Velâyeti sayesinde hürriyetine kavuşmuştur, ilk önce çöllerde çile ve zühd dolu bir inziva hayatına çekildi. Bilahare Basra’ya döndü. Burada nasihatini dinlemek ve duasını istemek için gelen birçok bağlı ve taraftarları çevresinde toplandılar. Mâlik b. Dinar, Süfyân-ı Sevrî, Şakik-i Belhî bunlar arasında yer almaktadır. Başlıca hususiyeti son derece münzevi bir hayatı tercih etmiş olmasıdır. Tasavvufi aşk ve yalnız aşıkını düşünmek olan Allah ile ünsiyyeti (Üns) talim etmesi ile meşhurdur. Râbiatül Adeviyye kendinden sonra gelen tüm sufiler, din bilginleri ve eğitimcilerce İslam kadınlarına, kızlarına örnek olarak gösterilmiştir. Menkıbe kitaplarında bir çok kerametleri anlatılır.