Postmodernizm

Lefebvre’nin bürokrasi denetimindeki ileri kapitalist toplumunu Baudrillard tüketim toplumu şeklinde tanımlar.
Baudrillard’ın ilk çalışmaları Barthes etkisinde, kültür-ideoloji nin günlük yaşamdaki işlevlerine dairdir.
Kültür-ideoloji yanında çeşitli nesnelerin mitleştiğine dikkat çekilmiştir.
Bu görüş ilk olarak Barthes’a aittir.
İleri kapitalist toplumun metalaştırdığı şeylerle özdeşleşen insanlar metalaşma süreci içine girdiler.
Tiketim, bu bütünleşmenin tek yoludur ve birey için zorunluluktur.
Marksizmin küçümsenme nedeni onun sadece emek ve üretim üzerinde yoğunlaşması olmuştur. Enformasyonu dışında tutmuştur.
Enformasyon küçük burjuva toplumunun yüksek burjuva ile özdeşleşmesini sağlar.
Medya, enformasyonun denetim olduğu anda toplumun üstünde bir konuma yükseldi.
Tüketim öncesi belirlemeler medya aracılığıyla yapıldı.
Simülarkların asıllarıyla arasındaki fark reklam olgusuyla ortadan kalktı.
Bu tümüyle, idealizmin yok olması demektir.
Modern dönemde en belirgin özellik baskıdır der Faucault. İktidar rasyonalizmi bilgiyi ve doğruyu üstünlük kurmak için baskı aracı olarak kullanmıştır.