İbn Haldun Sosyolojisi Hayatı Ve Fikirleri

  Ebū Zeyd ‘Abdu r-Rahman bin Muhammad bin Haldūn el-Hadrami 1332 de Kuzey Afrika’da Tunus’ta doğmuştur. Demografya, Tarih-Coğrafya, Kültür, Ekonomi, Siyaset, Tasavvuf, Tarih Felsefesi, Sosyoloji konuları ilgi alanıdır. Birçok Batılı düşünüre etki etmiştir. Teorileri çağının özellikleri dışında halen geçerliliğini korumaktadır. Bu haliyle o çağlar üssü bir düşünürdür.  Babası, devrinin tanınmış âlimlerindendir. İbn Haldun küçük yaşlarda ailesi ile birlikte Tunus’tan Endülüs’e göç...

Gazali Hayatı Eserleri Ve Fikirleri

  Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad el Ghazālī (1058–1111) Horasan’ın Tus şehrinde doğdu. İslami teoloji (Kelam), Hukuk, Felsefe, Kozmoloji, Psikoloji ve Tasavvuf üzerine yazdı. 100 ü aşkın eseri var. “İmam” lakabıyla meşhur oldu Eserlerinden bazıları: İhya-ü Ulümuddin, Kimya-ı Saadet, Eyyuhel Veled, Tehafut-ül Felasife, El Munkız Min ed-Dalal.    Gazali  İslam düşüncesinde İslam filozoflarından farklı bir yere sa-hiptir. Onun düşüncesi aynı zamanda bu filozofların...

Biruni Hayatı ve Eserleri

973  Yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu. Esas adı Ebû Reyhan b. Muhammed'dir. Küçük yaşta babasını kaybetti. Tahsil çağına girdiğinde Hârizmşahların himayesine alındı ve saray terbiyesiyle yetişmesine özen gösterildi. Gazneli Mahmud Hindistan'ı alınca hocalarıyla Bîrûnî'yi de oraya götürdü. Arapça, Farsça, Ibrânîce, Rumca, Süryânice, Yunanca ve Çinçe gibi daha birçok lisan biliyordu. Matematik, Astronomi, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık, Tarih, Coğrafya, Filoloji,...

Ahmet Cevdet Paşa Hayatı ve Fikirleri

    Ümit Meriç Cevdet Paşa’nın Cemiyet ve Devlet Görüşü adlı eserinde Cevdet Paşa’nın konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde özetlemektedir:   Cevdet Paşa için tarih, hali aydınlatan mazidir. Tarihçinin vazifesi, ha-diseleri sebep ve neticelerine bağlamak, onları belli bir zaman çerçeve-sine yerleştirerek izah etmektir. Paşada müşahhas tarih ile tarih felsefesi içiçedir. Bu felsefe zihni bir inşa değil, doğrulanmış gerçeklere dayanan ameli bir düşüncedir. Yazar için...

Mustafa Nâima

    Nâima, kronolojik tarihçiliği yanında, Devlet-i Aliye ‘nin düştüğü bunalımın nedenlerini ve çıkış yollarını kendine konu edinen bir sosyal tarihçidir.   Nâima’ya göre devletin düştüğü bunalım ve buhranın nedeni içyapıda aranmalıdır. Bu nedenle o tarihinde dış nedenlerden çok iç nedenlere yer verir. Herkes gibi o da, adam kıtlığından (kaht-ı ricâl) yakınır. Onun deyimi ile, “hâzık bir hekimin (büyük adamın) hüsn-ü tedbiri sayesinde”...

Klasik Sosyologlar -Kurucu Babalar ve Çağdaşları

  Klasik Sosyologlar -Kurucu Babalar ve Çağdaşları           Thomas Luckmann Kimdir Luckmann “Görünmeyen Din” adlı eserinde, din sosyolojisinin, modern toplumda dinin değişen yapısını tahlil etme konusunda sorunlar yaşadığını belirtmekte ve modern toplumda geleneksel kilise di ... Read more Şerif MARDiN HAYATI ESERLERİ VE FİKİRLERİ SOSYOLOJİSİ Şerif MARDiN HAYATI ESERLERİ VE FİKİRLERİ SOSYOLOJİSİ" Şerif Mardin’in, sosyal bilimler alanında, tarihsel, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyo-bilişsel bileşenler...