Osman Hulusi Efendi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0
51

Osman Hulusi Efendi (1915-1990) Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.

Malatya’nın Darende ilçesinde doğdu. İlk dinî bilgileri Hamîd-i Velî Camii imamı olan babası Hasan Feyzi Efendi’den aldı. İlkokulu bitirdikten sonra özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. Küçük yaşlar­da Nakşibendî- Hâlidî şeyhi Sivaslı İhrâmîzâde İsmail Hakkı Efendi’ye (Toprak) intisap etti. Babasının ölümünden sonra (1945) onun görevli olduğu camide fahrî olarak imam-hatiplik yapmaya başladı. Sekiz yıl sonra resmen tayin edildiği bu görevi emekli oluncaya kadar sürdürdü (1987). Ayrıca marangozluk, ciltçilik, hak-kâklıkla meşgul oldu. Şeyhinin Ölümün­den sonra onun halifesi sıfatıyla irşad fa­aliyetlerine başladı. Bu arada çeşitli der­nekler Kurarak öncelikle Darende’de ca­mi, kütüphane, imam-hatip okulu, Kur’an kursu, lise, endüstri meslek iisesi ve ila­hiyat fakültesi gibi kurumların yapılma­sına öncülük etti. 1986’da kendi adıyla anılan Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’nı kurdu. Osman Hulusi Efendi 14 Hazi­ran 1990’da İstanbul’da vefat etti ve Da­rende’ye götürülerek Hamîd-i Velî Camii naziresine defnedildi.

Hulusi Efendi’nin tarikat silsilesi İhrâmîzâde İsmail Hakkı, Hacı Ahmed Niksârî. Mustafa Hâkî Tbkadî, Halil Hamdi To-kadî, Mustafa Çorumî, Yahya Dağıstânî, Abdullah Mekkî vasıtasıyla Nakşibendiyye-Hâlidîyye’nin kurucusu Hâlid el-Bağ-dâdî’ye ulaşır. Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Somuncu Baba diye tanınan mürşidi Ha­mîd-i Velî’nin on ikinci kuşaktan torunu ve seyyid olduğu bizzat kendisi tarafın­dan ifade edilmiştir.

Gençliğinden beri edebiyatla meşgul olan Hulusi Efendi, pek çok mutasavvıf şair gibi şiiri irşad hizmeti için bir vasıta olarak kabul etmiştir. Divân-ı Hulûsî-i Dârendevi adıyla basılan divanında (İs­tanbul 1986) daha çok klasik gazel tarzın­daki manzumelerin yanında altmış ka­dar ilâhi, ayrıca koşma nazım şekli ve he­ce ölçüsüyle yazılmış manzumeler vardır. Gazellerinde Fuzûlî ve Niyâzî-i Mısrî’nin edası, hece ile yazılmış şiirlerinde ise Yû­nus Emre’nin etkisi görülür. Osman Hu­lusi Efendi’nin çeşitli mektupları vefa­tından sonra Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî adıyla bir araya getirilerek ya­yımlanmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi