Olay İncelemesi Nedir? (Sosyoloji)

0
43

felsefe-2/temel teori yaklasimi” 428″ 280″ OLAY İNCELEMESİ

Olay incelemesi, araştırma konusunu teşkil eden olaylar kümesinin içinden tek bir ömek olayın seçilmesi, seçilen bu olayın ayrıntılı bir tarzda incelenmesidir. Bazı kaynaklarda örnek olay incelemesi olarak geçer.

Veri toplama araçlarından biri olan olay incelemesi, seçilen olayın ait olduğu olaylar kümesinin diğer olayları hakkında güve­nilir bilgi temin edebilme yeteneğine sahip değildir. Dolayısıyla olay incelemesinden elde edilen veriler genelleştirilemez. Olay incelemesi tekniği bize incelenen olayın derinliğine nüfuz edebilme, olay hakkında kavrayış sahibi olabilme, olayı bireyselliği ve tekilliği esnasında kavrayabilme imkanını verir. Aynca, olayın ortaya çıkabilme koşullarını, olayın içindeki ve yakın çevresindeki süreçleri, olayın dinamiklerini, momentlerini, gelişimini, olayla etkileşim içindeki diğer süreçleri, olay içindeki insan faktörünün yerini, insanın olayı yönlendirebilme veya olay tarafından yönlendirilme ihtimallerini tanımayı sağlar.

Olay incelemesi tekniği, yürütülen araştırmanın metodolojik yaklaşımına göre değişen işlevlere sahiptir. Klasik metodolojik yaklaşımın izlendiği araştırmalarda, kavramsal çerçevenin belirlenmesi aşamasında olay incelemesinden yararlanılabilir. Araştırmacının konuya ilişkin teorik bilgisi ve varsayımları yeterli, fakat olaylar dünyasına ilişkin bilgi ve deneyimleri yetersiz düzeyde veya çok sınırlı ise, araştırmacı gerek kavramsal modelini tamamlayabilmek, gerek hipotezlerini kurabilmek için olay incelemesi tekniği yoluyla eksiklerini giderebilir. Böylece ileride daha çok sayıdaki olaylarla sistematik olarak test edebileceği hipotezleri için yararlı olabilecek ipuçlarını temin etmiş olur. Ancak bu, pek fazla izlenen bir yol değildir. Temel Teori Yaklaşımıyla (Grounded Theory Approach) yürütülen çalışmalarda ise, olay incelemesi tekniği oldukça ağırlıklı bir yer tutar. Yaklaşımın özünü teoriden değil, deneysel düzlemden hareket etmek oluşturduğu için, genelde tüm gözlem tekniklerinin, özelde de olay incelemesi tekniğinin, bu yaklaşımı izleyen araştırmacılar için yararlı birer veri toplama aracı olmanın ötesinde, teorik düzlemde ilişkiler kurabilmenin, kavram geliştirebilmenin de en güvenli yolu olduğu kabul edilir.

Olay incelemesi tekniği kapalı toplulukların, alt kültür gruplarının, sapkın davranışların incelenmesinde, suç sosyolojisi, medikal sosyoloji alanlarında yürütülen araştırmalar için yararlı bir veri toplama aracıdır.

Nilgün ÇELEBİ – SBA