O ve Ben/Büyük Kapı Necip Fazıl Kitabı, Özeti, Bölümleri, Konuları, Hakkında Bilgi

Büyük Kapı, Necip Fazıl Kisakürek’in (ö. 1983), mürşidi Abdülhakim Arvâsî’yi anlattığı eseri.

Necip Fazıl Büyük Doğu dergisinde 2 Kasım 1945’ten itibaren “Halkadan Pırıl­tılar” başlığıyla bir çeşit yeni evliya men­kıbeleri tarzında kısa hayat hikâyeleri, anekdotlar ve vecizeler yayımlamaya baş­ladı. Bu seri, ifade değişiklikleri ve bazı ilâvelerle, aynı isim veya “Veliler Ordu­sundan 333” adı altında derginin hemen bütün dönemlerinde devam etti. Ayrıca 1948’den itibaren kitap halinde de çe­şitli baskıları yapıldı.

1965 yılında yayımlanan Büyük Kapı ise yazarın bu türe girebi­lecek yazılarının biraz daha geliştirilme­sinden doğmuştur. Kitaplarının tertibi taşıdığı isimler ve tefrikaları arasındaki ilişkileri çok karışık olan Necip Fazıl’in Büyük Kapi’sı da daha sonra O ve Ben adıyla bazı de­ğişiklikler yapılarak yeniden yayımlan­mıştır.

Eser üç bölümden meydana gelir. “Tanıyıncaya Kadar” adını taşıyan birinci bö­lümde. Necip Fazıl’ın 1904-1934 yılları arasında Çemberlitaş civarındaki konak­ta başlayan çocukluk yılları. Cumhuriyet döneminde Avrupa’ya gönderilmesi ve Paris’teki hayat anlatılmaktadır. “Tanı­dıktan Sonra” adlı ikinci bölümde, 1934-1943 yıllan arasında, Abdülhakim Arvâsî ile tanışması, düştüğü bunalım ve şüp­heler, bunlara onun verdiği cevaplar bu­lunmaktadır. Büyük Kapı’da “Vefatın­dan Beri”, O ve Ben “de ise “O Günden Beri” adını taşıyan üçüncü bölümde ise Abdülhakim Arvâsi’nin ölümünden sonra yazarın karşılaştığı sıkıntılar ve bu sıkın­tıları mürşidinin manevî desteğiyle nasıl yendiği anlatılır. 1943-1947 yılları arasın­daki dönemin ele alındığı bu bölümde ayrıca Necip Fazıl’ın Büyük Doğu mace­rası, hapishane hayatı ve nefsini istedi­ği gibi terbiye edemeyişinden duyduğu ıstırap etkili bir şekilde dile getirilir.

Büyük Kapı’dan sonra yayımlanan Büyük Kapı-Ek ise, Bü­yük Doğu’nun 1954 ve 1959 yıllarında yayımlanan sayılarında çıkan “Altın Hal­ka” başlıklı yazılardan teşekkül etmiş­tir. Bu sonuncu kitap, Nakşibendî tari­katının Hz. Ebû Bekir’den başlayıp Ebü’l-Hasan Harakânî. Ebû Ali el-Fârmedî iie Mevlanâ Hâlid el-Bağdâdi’ye ulaşan ko­lundaki velîlerin menkıbevi biyografile­rini ihtiva eder. Büyük Kapı-Ek’te Seyyid Fehim Arvâsîye kadar otuz iki. Baş­buğ Velilerden 33’te aynı kadroya Ab­dülhakim An/âsî de dahil edilerek otuz üç velî zikredilmiştir. Her iki kitapta birinci halka olarak Hz. Peygamber yer almak­tadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi