Nüfus Defterlerine Göre Samsun Kazasında Misafir ve Göçmen Nüfus (1834 – 1845)

36

Rıza
Karagöz –
Nüfus Defterlerine Göre Samsun Kazasında Misafir ve Göçmen
Nüfus (1834 – 1845)

1830’lardan itibaren Canik sancağı dahiline
yönelik iç ve dış göçlerde ciddi bir artış söz konusudur. Göçmen nüfusun
artışıyla yoğunlaşan nüfus hareketliliği beslenme, barınma, güvenlik ve asayiş
gibi ciddi ekonomik ve sosyal problemleri beraberinde getirmiştir.

Samsun sadece yakın çevresinden değil
Anadolu’daki vilayetlerden de iç göç almıştır.

1828 – 1829 Savaşı sonucunda Rus işgaline
uğrayan Ahıska, Kabartay ve Anapa gibi Kafkas bölgelerinden Samsun’a nüfus göçü
gerçekleşmiştir.

1844-45

Canik sancağının merkez kazası, 6 mahalleden
oluşan Samsun şehri ile 38 Müslim ve 13 Gayrimüslim köyü kapsamaktaydı. Erkek
ve kadın nüfusun eşit olduğu varsayımından hareketle kazada toplam 8.718 Müslim
nüfusa karşılık 5.652 Gayrimüslim nüfusun bulunduğunu belirtebiliriz.

Karagöz, Rıza, (2017), “Nüfus Defterlerine Göre Samsun Kazasında Misafir ve Göçmen Nüfus (1834
– 1845)
,” Geçmişten Günümüze Göç,
Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 1523-1532),
Samsun