Nedir ?

Nisa Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Nisa Sûresi

“Kadınlar” manâsına gelen “Nisa”, Kur’ân-ı Kerîm’in 4. sûresinin adıdır. Medine’de nâzil olup 176 âyettir. Kadınlarla ilgili hükümler daha ziyade bu sûrede geçtiği için bu adı almıştır.

Kadınların ve yetimlerin haklarına riâyeti emreden âyetlerle başlayan sûrede kadınların erkekler üzerindeki, erkeklerin de kadınlar üzerindeki haklarına işâret edilir; miras hükümleri etraflıca beyan edilir. Neseb, çocuk emzirme, hısmlık, evlenme ve boşanma hükümleri ile özellikle, aile geçimsizliklerini giderme yolları gösterilir. Daha sonra içtimaî konuların yeraldığı Nisâ sûresinde iyilik, dayanışma, aile bağı, müsâmaha, emânet adâlet, gibi konularda hükümler getirilir. Müteakiben milletlerarası münâsebetlere geçilerek barış ve savaş konularında hükümler vaz’edilir. Sûrede ayrıca, Allah’ın üç olduğunu (teslis inancı) Hz. İsâ b. Meryem’in ilah olduğunu savunan hıristiyanların bâtıl itikadlannı tenkid eden âyetler yer alır.

İlgili Makaleler