Nesh Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Nesh (Ar. i.)

Lugatta nakil, izâle ve ibtal manâlarına gelen bu kelime şerî ilimlerin önemli ıstılahlarından biridir. Ki anlamda nesh kelimesi “var olan hükmün, sonradan diğer bir hükümle kaldırırak, evvelki hükmün ye-
rini alması” manâsına kullanılmaktadır.

“Nesh” hadisesi, ekseriyetle emir manâsı taşıyan hükümlerde vuku bulur. Haber mahiyetindeki âyetler içinse bu tarz bir muamelenin hem Allah Taala, hem de Hz.Peygamber için ilk verdikleri haberi yalanlamaları mümkün olmayacağından câiz değildir.

İslâm şeriatında tesbit edilen 4 çeşit nesih tarzı vardır ki bunlar;

  1. Ayetinâyetle neshedilmesi
  2. Ayetin sünneti neshetmesi
  3. Sünnetin sünneti neshetmesi
  4. Sünnetin âyeti neshetmesi şeklindedir