Necmettin Hacıeminoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Necmettin Hacıeminoğlu (1932-1996) Türk dili âlîmi, yazar.            

Aslen Darendeli (Malatya) olup ailesinin ticaret maksadıyla gidip yerleştiği Kah­ramanmaraş’ta doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Zekiye Hanım’dır. İlkoku­lu, babasının ölümü üzerine yerleştikleri Darende’nin Aşudu köyünde, ortaokulu Darende ve Osmaniye’de okudu. Adana Erkek Lisesi’ni bitirdi (1954). Aynı yıl kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Oku-lu’nun Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden 1959’da mezun oldu. Bitlis ve Os­maniye liselerinde edebiyat öğretmenli­ği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk dili asistan­lığına tayin edildi (1960). Kutb’un Hüs­rev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri adlı teziyle doktor (1963), Türk Dilinde Edat­lar adlı teziyle doçent (1970), Yapı Bakımından Türk Dilinde Fuller adlı tak­dim teziyle profesör oldu (1982).

1969’da Fransa’ya gidip bir yıl Paris’te kalan Necmettin Hacıeminoğlu 1972-1973 ders yılında Bağdat Üniversitesi’n-de görevlendirildi. Burada Türkoloji bö­lümünü kurarak ders verdi ve Irak Türk­leri arasında ağız araştırmaları yaptı. Eylül 1976 – Mart 1977 tarihleri arasında Londra’da, Ağustos-Aralık 1982’de de Al­manya ve İsviçre’de uzmanlık alanıyla il­gili çalışmalarda bulundu.

11 Ocak 1979 tarihli Hergün gazete­sinde çıkan bir yazısından dolayı Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi’nce tutuklandıysa da bir müddet sonra serbest bıra­kıldı. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hü­kümlerince muhakeme edilmeden üniver­sitedeki görevine son verileceğini öğre­nince istifa etmeyi tercih etti. İki yıl açıkta kaldıktan sonra Trak­ya Üniversitesi’ne profesör olarak tayin edildi. Burada Türk Dili ve Edebiyatı Bö-lümü’nü kurdu, bölüm başkanlığı ve Sos­yal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yaptı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçen Hacıeminoğlu sağlığının bozulması sebebiyle 1996’da emekliye ayrıldı. Bir müddet sonra da 26 Haziran 1996 tari­hinde Ankara’da öldü. Mezarı İstanbul’da Edirnekapı Şehitliği’ndedir.

Necmettin Hacıeminoğlu’nun ilmî ça­lışmaları yanında dil meselelerini halk se­viyesinde ele aldığı birçok yazısı bulun­maktadır. Gençlik yıllarında dilde tasfiye­ci bir öz Türkçeciliği ve devrimciliği sa­vunduğu halde daha sonra tasfiyeciliğe karşı çıkmış, Türkçe’nin tabii gelişmesini ve milliyetçiliği benimseyerek bunların mücadelesini vermiştir.

Siyasî görüş olarak milliyetçi-ülkücü ha­reketi benimseyen Hacıeminoğlu, özel­likle devrimci sol hareketlerin hız kazan­dığı 1970-1980 yılları arasında yazıları ve konuşmalarıyla gençleri uyarmış, onları milliyetçilik ülküsü etrafında toplamaya çalışmıştır.

Önceleri Özdarendeli soyadıyla, zaman zaman da Altay Pamir, Nuri Koçyiğit, Mustafa Necmettin takma adlarıyla ya­zan Necmettin Hacıeminoğlu’nun ilk ya­zılan 1954 yılında Türk Düşüncesi ve Türk Dili dergilerinde çıkmıştır. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Kül­türü, Türk Yurdu, Milli Eğitim, Yol, Töre, Devlet, Hisar, Türk Edebiyatı, Ayşe dergileriyle Yeni Sözcü, Yeni Dü­şünce, Yeni Hizmet, Babıalide Sabah, Ortadoğu, Hergün, Tercüman, Türkiye gazetelerinde çeşitli konularda yazılar yazmıştır.