Nakkaş Osman Hayatı, Eserleri, Kimdir,Hakkında Bilgi

0
345

NAKKAŞ OSMAN (16. yy)

Türk, minyatürcü. Gerçekçi bir bakışla çizdiği resimleriyle dönemini yansıtmıştır.

Yaşamına ilişkin bilgi yoktur, içinde minyatürlerinin yer aldığı kitapların yazılış tarihlerinden, Osmanlı-Türk minyatürünün Klasik dönemi olan 16. yy’m ikinci yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır. Saray ressamı idi. Önemli minyatürlerinden bir bölümü şehnameci Seyyid Lokman’ın yazdığı Şehnâme-i Selim Han adlı yapıtta yer alır. Kitapta II. Selim’in tahta geçişinden ölümüne değin geçen olaylar anlatılır. Lokman, bu kitaptaki minyatürlerin nakkaşlara büyük bir özenle hazırlatıldığını, bu konuda padişahın da kendi gibi titiz davrandığını yazar. Arşiv belgelerine göre, yapıttaki bazı minyatürleri de aynı yıllarda yaşamış Ali adındaki başka bir minyatürcü yapmıştır. Altlarında imza olmadığı için hangi minyatürün kime ait olduğu belli değildir. Bununla birlikte, en güzel resimlerin döneminin en önde gelen ressamı Osman’ın elinden çıktığı düşünülmektedir.

Nakkaş Osman’ın minyatürlerinin yer aldığı başka bir kitap da yine Lokman’ın yazdığı ve I. Osman’dan (Gazi) III. Murad’a dek on iki padişahın anlatıldığı Kiyâfetü’l – insaniye fi Şemâili’l – Osmaniye’dir. Lokman, kitaptaki portrelerin hazırlanması için Nakkaş Osman’la birlikte padişahların resimlerini incelediklerini, resmi bulunmayan bazı padişahların resimlerini sadrazamın yardımıyla Avrupa’dan getirttiklerini ve bütün bunların gerçeğe uygunluğunu araştırdıklarını anlatır.