Nedir ?

Müteşabih Ayetler,Hadis Nedir, Ne Demektir, Anlamı Örnekleri

Müteşâbih (Ar. s.)

Birbirinden ayırd edilemeyecek şekilde keyfiyet bakımından birbirine benzeyenler.

Müteşâbih âyet ve hadîsler; Lafzı, manası veya her ikisi sebebiyle açıklanması güç olan veya mümkün olmayan ayetler. Manâsı çeşitli ihtimaller taşıyan âyetler. Aklen ve mantıken izahı güç âyet ve hadîsler. Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîslerde bulunan müteşâbihleri tevil konusunda İslâm âlimleri iki yol tutmuşlardır. Bunlardan birincisi Selef-i Sâlih’in tuttuğu yoldur ki bunlar Müteşâbihleri Kur’ân ve hadîste varid olduğu şekilde aynen kabul ve tasdik ederler ve fakat tevil ve yorumuna sapmazlar. Ne var ki bunların zahiri manâlarını Allah’a nisbet etmek suretiyle de teşbih ve tecsime düşmezler. Allah’ı zatına lâyık olmayan manâlardan tenzih ederler, ikinci yol ise Ehl-i Sünnet Kelâmcılarının seçtiği yoldur ki, bunlar bu âyetleri Allah’ın zatına lâyık bir şekilde ve Arab dilcilerin kaidelerine uygun bir şekilde tevil ederler. Ve fakat tevil ettikleri manâları kesinlikle Allah’ın muradı, kasdettiği manâ budur, şeklinde kabul etmezler.

Kur’ân’a bazı surelerin başında bulunan harfler (Hürûf-i mukattaa) ile, Allah’ın haberi sıfatları Müteşâ-bihlerdendir.