Müteahhirin Nedir Ne Demektir Anlamı

0
43

Müteahhirîn (Ar. i.)

Asr-ı saâdetten itibaren ilk üç asır (Sahabe, Tâbiûn ve Etbâu’t-Tâbiîn) dan sonra gelen âlimlere bu ad verilir. Bunlardan ilk ikisi ilimlerin şifahî olarak rivayet edildiği, üçüncüsü ise İslâm’ı ilimlerin tedvin edilip toplandığı devredir. Üçüncü devredeki tedvinden sonra gelen âlimler bu devrede meydana getirilmiş eserlere dayanmışlar ve bundan sonra orijinal bir yenilik hemen hemen getirilmemiştir. Bu ilk üç devre âlimlerine Mütekaddimîn, onlardan sonra gelenlere de Müteahhirîn ulemâsı denilir.