Müstezad-Müstezat Nedir Ne Demektir Özellikleri, Örnekleri

Müstezad (Ar. s.)

Ziyâde kökünden, kelime manâsı artmış, çoğalmış demektir.

Edebiyatta ise bahr-ı hezec vezinlerinden ve bir mısraı (mef’u lü Me fâ ı lü Fe u lün) öbür mısraı ise (Mef’ ulu Fe u lün) kalıbıyla yazılan şiirlere denir. Kısa mısraın adı “ziyâde”dir. Divan şiirinde bazı şâirlerin monotonluğu gidermek ve yeni bir âhenk temin etmek maksadıyla müstezâdlar yazdıkları görülmektedir. Divan şâirlerinin bilhassa on sekizinci yüz yıldan itibaren sık sık başvurdukları bir tür olan müstezâd, daha sonraki tarihlerde daha çok Servet-i Fünûn şâirlerinin yazdıkları serbest müstezâd türünün doğması için bir hazırlık olmuştur. Servet-i Fünûn şâirleri arasında özellikle Tevfik Fikret’in serbest müstezadları dikkati çeker.

Ey şûh-ı kerem-pîşe dil-i zâr senindir
Yok minnetin aslâ,

Gül goncesisin, gûşe-i destâr senindir
Gel ey gül-i ra’nâ..

Nedîm