Mustafa İbn-i Ahmed İbn-i Hüseyin (Mütercim-i Kanun) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

23

Mustafa İbn-i Ahmed İbn-i Hüseyin (Mütercim-i Kanun) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlıların fazilet sahibi tabiblerinden olup Tokatlıdır. Tahsilini bitirdiği ve feyz aldığı yer İstanbul’dur. Sultan Üçüncü Mustafa’nın emri ve hal tercemesi yukarıda yazılı Katib-Zade Refi Efendi’nin nezaret ve delaletiyle İbni Sina’nın meşhur ‘Kanun’unu (Tencizu’l-Mathum) ismi ile terceme etmiştir ki kendi el yazısı ile muharrer nüshası Ragıp Paşa Kütüphanesindedir. Üç cildden ibaret olan bu cesim [kalın] eserin terceme tarihi mütercimin zade-i tab’ı olup «Bak elvaha deva-i müfredi al, derde kıl derman» mısra’ının delaleti olan 1179 (1766) tarihindedir. Bir nüshası da Hamidiye Kütübhanesinde vardır. Bundan başka Seyid Şerifin feraizden (Siraciye Şerhi)’ni de (İbtihac fi Şerhi’s-Sirac) ismi ile terceme etmiştir ki bunun da el yazısı ile yazılı takımı Ragıp Paşa kutüphanesindedir. Ayvansarayı kapısında Toklu Dede yakınında medfundur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.