Mustafa Halim Özyazıcı -hattat- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
36

ÖZYAZICI, Halim (1898-1964)

Türk, hattat. Her tür yazıyı çok hızlı yazmasıyla ünlüdür.

14    Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu, 30 Eylül 1964’te aynı kentte öldü. Babası Kırım’dan, annesi Sudan’dan İstanbul’a gelmişlerdi. Yazıya babasının özendirmesiyle başladı. Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’n-deyken o zamanki adı Musa Azmî olan ünlü hattat Hâmid Aytaç’ın dikkatini çekerek ondan rık’a yazısını öğrendi. Bir yıl kadar Sanayi-i Nefise Mekte-bi’ne (sonra Güzel Sanatlar Akademisi, bugün Mimar Sinan Üniversitesi) devam ettikten sonra ayrıldı ve hattat yetiştiren Medresetü’l-Hattatin’e girdi. Önce Haşan Rıza’dan (1849-1920) sonra da Kâmil Akdik’ ten sülüs ve nesih yazıları öğrendi. Ayrıca Hulusi Efendi’den nestâlik, Tuğrakeş İsmail Hakkı’dan (Al-tunbezer) celî sülüs ile tuğra, Ferid Bey’den (1858-1925?) de divanî ve celî divanî meşkederek 1918’de mezun oldu. Eski gelenek uyarınca yazıda icazetnamesi yoksa da, icazetname almış olanlara öğretmenlik edecek düzeye ulaşmıştı. Okulu bitirdikten sonra önce Divan-ı Hümâyûn Kalemi’nde çalıştı. Askerliğini Matbaa-i Askeriye’de hattat olarak yaptı. Daha sonra Babıali semtinde bir yazıhane açarak serbest yaşama atıldı. 1946’da Güzel Sanatlar Akademisi’ne yazı öğretmeni atandı. 1963’te emekli oluncaya kadar birçok öğrenci yetiştirdi.

Halim Özyazıcı yazının her türünde yapıt vermiştir. Yazıyı önce aklında tasarlar, ayrıca taslak yapmadan yazardı. Bir sureyi istenilen ölçüye ve boşluğa uygun düşecek biçimde istif halinde yazmakta çok ustaydı.

•    YAPITLAR (başlıca): Ağa Camii kuşak yazısı, Beyoğlu/ İstanbul; Maltepe Camii yazıları, Ankara; Alsancak Camii yazıları, İzmir; Şişli Camii kubbe yazısı, İstanbul; Denizli Camii kuşak yazısı; Sultan Selim Camii kubbe yazısı, İstanbul.

•    KAYNAKLAR: Uğur Derman, Hattat Mustafa Halim Özyazıcı, 1964.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi