Mustafa Cevad Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
24

Mustafa Cevad (1905-1969) Iraklı âlim, edip ve tarihçi.

Aslen Kerkük Türkmenlerinden olup Bağdat’ta dünyaya geldi. 1922’de Bağdat Dârü’l-muallimîne’ İbtidâiyye’de okurken başta dil âlimi Tâhâ er-Râvî olmak üzere hocalarının dikkatini çekti ve Mecelletü’t-Tilmîzi’L-‘Irâkî’de şiirleri yayımlanmaya başladı. 1924’te mektebi bitirince Irak’ın güneyindeki Nâsıriye’de Medresetü’n-Nâsıriyye’ye öğretmen tayin edildi; ardından sırasıyla Basra’daki Medresetu’s-Seyf’te, Bağdat’taki Medresetü’l-Me’mûniyye’de ve Medresetu’I-Kâzımiyye’de görevlendirildi. Bu sırada MeceUetü’l-‘îrfân el-Lübnâniyye ve Anistâs Marî Kermelî’nin Bağ­dat’ta çıkardığı Mecelletü Lügati’l-Arab’-da makaleleri neşredildi. Maarif Bakanlığı’nda kâtiplik yaptı. 1934’te Kahire’ye gi­derek Külliyyetü’l-âdâb’da dersleri takip et­ti ve Fransızca öğrendi. Daha sonra Fran­sa’ya gitti. 1939’da Sorbonne Üniversitesi’nde Abbâsîler’in son dönem siyaseti hak­kında doktora yaptı. Bağdat’a dönünce Sümer dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Dâru’l-muallimîne’l-âliye’de ve Bağ­dat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ho­calık yaptı. 1962’de Ma’hedü’d-dirâsâti’l-İslâmiyyeti’l-ulyâ’nın başkanı olan Musta­fa Cevâd 17 Aralık 1969 tarihinde Bağdat’­ta öldü. Bütün Arap dünyasında tanınan çok yönlü bir ilim adamı ve güçlü bir şah­siyetti. Bağdat’taki el-Mecma’ü’l-‘ilmiy-yü’l-‘Irâkî, Kahire’deki Mecma-u’l-luğati’l-Arabiyye ve Dımaşk’taki el-Mec-mau’l-cilmiyyü’l-tArabi’ye üye seçilmiş­ti. Fransızca, İngilizce, Farsça ve Türkçe biliyordu.