Mustafa Asım Köksal Kimdir, Hayatı, Kitapları/Eserleri, Hakkında Bilgi

46

Mustafa Asım Köksal (1913-1998) Siyer çalışmalarıyla tanınan tarihçi.

Kayseri Develi’de doğdu. Babası Hafız Mehmed Edip Efendi, annesi Döne Hanım’dır. Büyük dedelerine nisbetle Pîr Velî oğullan diye bilinen bir aileye men­suptur. İlköğrenimini Develi Merkez Nu­mune Mektebi’nde tamamladı (1927). Kayseri Lisesi ve Erzurum Askerî Lisesi’nin giriş imtihanlarında başarılı olduy­sa da çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle bu okullara devam edemedi. Bunun üzerine Develi Müftüsü İzzet Efendi’nin “mukaddimât-ı ulûm” derslerini takip etti. 1928’elen Haziran 1930’a kadar Develi Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkâtip olarak ça­lıştı.

Dinî ilimler sahasında yüksek tahsil yap­mak için Mısır’a gitmek istediyse de mu­vaffak olamadı. 1933 te Ankara’ya gitti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı kâtiplik İmtihanını kazandı. Emekli oldu­ğu 1964 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Evrak Kitabeti memurluğu, Tahsis memurluğu, Sicil şefliği, Yazı İşle­ri müdürlüğü, Yayın müdürlüğü. Hayrat Hademesi İşleri müdürlüğü, Zat İşleri müdür vekilliği, Müşavere ve Dinî Eser­leri İnceleme Kurulu üye başmuavinliği görevlerinde bulundu. Hamzavî Melâmî kutbu Seyyid Abdülkâdir-i Belhî’nin mensuplarından Fazlullah Rahîmî Efendi’den ders ve feyiz alan son dönem Kadirî şeyhlerinden İskilipli İbrahim Ethem Gerçekoğlu’nun talebesi oldu. Uzun yıllar bu hocasının derslerine devam etti ve kendisinden icazet aldı. 28 Kasım 1998′-de Ankara’da vefat etti ve Bağlum Kab-ristam’na defnedildi.

Safahattan etkilenerek 1927’den iti­baren dinî manzumeler yazmaya başla­yan M. Âsim Koksal daha sonra ilmî ça­lışmalara yönelmiştir. Çalışmalarının bü­yük bölümünü Hz. Peygamber dönemine ayırmış, anlatımda kısaltma yoluna git­meyi uygun görmemiş, kaynaklarda kısa geçilmiş konuları ayrıntılı biçimde ince­lemeyi tercih etmiştir. Bu anlayışına uy­gun olarak yaptığı araştırmalar sonucun­da ilk müslümanların Dârülerkam’a giriş tarihi. Hz. Ömer’in ve Amr b. Abese’nin müslüman oluş sırası gibi bazı konular hakkında birçok kaynakta aktarılan bil­gilerin doğru olmadığını ortaya koymuş­tur.