Nedir ?

Müşebbihe- Müşebbihe Mezhebi Nedir Ne Demektir Anlamı

Müşebbihe (Ar. i.)

Yaratıcıyı mahluka benzetenler. Bunlar Allah’ın sıfatlarını inkâr eden Muattıla’nın aksine Allah Teâlâ’ya sıfat izafe ederken Mücessime gibi aşırı gidip ifrata düşmüşlerdir. Kur’ân’da ve hadislerde zikri geçen müteşabih haberî sıfatları zahirî manâları ile aynen kabul etmiş ve Allah’a bu manâları ile nisbet ederek, Allah’ı yaratılmışlara benzetme yoluna gitmişlerdir. Bunlar içinde zât-ı ilâhiyyeyi bile diğer zatlara teşbih edenler mevcut bulunmaktadır. Müşebbihe ismi bir gurubu ifade eden isimdir. Muhtelif fırkalar içinde dağılmış olarak bulunan Müşebbihe’nin büyük bir kısmı Şîa içinde, özellikle Gulât arasında bulunmaktadır. Mukannaiyye bunlardandır.

Müşebbihe’nin sahib olduğu Teşbih görüşünün kökleri itibariyle doğu felsefelerine, yahudiliğe ve hıristiyanlığa dayandığı görüşünü savunanlar vardır. Bir kısım İslâm âlimlerine gare ise teşbih fikri, İslâm dünyasında şöyle doğmuştur: Nasları, özellikle Müteşâbihleri tevil etmemek yolunu tercih eden mezhebler, orta yolu tutturamadıkiarı takdirde teşbihe düşmüşlerdir.

İlgili Makaleler