Muhyiddin Arabi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

81

MUHYİDDİN ARABİ (1162-1240)

Endülüslü Arap, mutasavvıf. Bütün varlık türlerinin, Tanrı’nın görünüşü olduğu düşüncesini savunarak, varlık birliği(vahdet-i vücud) görüşünü geliştirmiştir.

Endülüs’ün Murciya ilinde doğdu, Şam’da öldü. Gerçek adı İbnü’l-Arabi Ebu Abdullah b. Muhammed’ tir. Doğduğu yerde özel bir öğrenim gördü, çağının ünlü İslam bilginlerinden İbn Beşküvel ve Ebu Muhammed’ten tefsir, kelâm, fıkıh Kuran ve Hadis bilgileri edindi. İbn Tufeyl, İbn Cabirol, İbn Memun gibi filozofların yapıtlarını okuduktan sonra bütün çalışmalarını tasavvuf konusunda odaklaştırdı. Özellikle Hallac-ı Mansur’un etkisi altında kalarak varlık birliği görüşünü benimsedi. Yeni-Platonculuk ve Anadolu-Yunan felsefesiyle ilgili kitapları inceleyerek tasavvufla felsefe arasında bağlantı kurmayı amaçladı. Bir süre Konya’da kalarak sultan Kılıç Arslan’dan yardım gördü, sonra ölünceye değin kaldığı Şam’a yerleşti.

Muhyiddin Arabi felsefeye tasavvuf sorunlarına çözüm aramakla girer, Tanrı, evren, insan, yaratılış, tin gibi konular üzerinde durur. Başlangıçta felsefeye ilgi duymasına karşın, sonraları ondan büsbütün ayrılarak Tanrı ile evrenin birliği görüşüne bağlanır.