Mühimme Defteri Nedir Ne Demektir Anlamı

0
40

Mühimme Defteri

Divân-ı Hümâyûn’da tutulan defter. Bugünkü Bakanlar Kurulu’na karşılık Osmanlılarda Divân-ı Hümâyun vardı. Fâtih devrine kadar bizzat pâdişâhın başkanlık ettiği ve Fâtih’ten sonra ise vezir-i a’zamın başkanlık ve pâdişâhın kafes arkasından takib ettiği bu divanda çeşitli mes’eleler görüşülür ve karara bağlanırdı ki bu kararların yazılı olduğu defterlere Mühimme Defteri denilmekteydi. 1649 yılına kadar bütün ferman ve hükümler bu defterlere kaydedilirken bu tarihten sonra yalnız devlete âid işler bu defterlere kaydedilerek şahsî işler Şikayet Defterlerine kaydedildi.

Osmanlı Devleti’ne âid olan bu Mühimme Defterleri hâlen İstanbul’da Başbakanlık Arşivi denilen devlet arşivinde bulunmaktadır. 1553-1905 tarihleri arasına âid olan bu defterlerin sayısı 263’tür. Bunlardan 20 numaralı defter kayıptır.