Home Felsefeciler İslam Filozofları – Müslüman Düşünürler Muhammed Zekeriyya Kandehlevi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muhammed Zekeriyya Kandehlevi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
111

Muhammed Zekeriyya Kandehlevi (1898-1982) Cemâat-i Teblîğ’in ileri gelenlerinden, Hindistanlı âlim.

11 Ramazan 131 S’te (3 Şubat 1898) Hin­distan’ın Utar Pradeş eyaletine bağlı Muzaffernagar şehrinin Kandehle (Kândehle) kasabasında doğdu. Babası Muhammed Yahya ilim ve tasavvufla ilgilenen bir aile­ye mensup olup Diyûbend Medresesi’nin kurucularından Reşîd Ahmed Gengûhî’-nin taiebelerindendir. Kandehlevî, ilköğ­renimini iki yaşında iken babasıyla birlik­te gittiği Gengûh’ta tamamladı. Kur’an’ı ezberledikten sonra babasından ve Cemâat-i Tebiîğ’in kurucusu olan amcası Muhammed İlyas’tan Arapça. Farsça ve Urduca bazı temel kitapları okudu. 1910′-da Mezâhirü’l-ulûm Medresesi’ne hoca tayin edilen babasıyla Sehârenpûr’a gide­rek öğrenimini orada tamamladı. 1914-191 S’te babasından Mişkâtü’l-Meşâbîh, Şerhu Mecâni’!-âşâr’ûe İbn Mâce dışın­daki Kütüb-i Sitte’yi okudu ve ertesi yıl hacca gitti. Halîl Ahmed Seharenpûrî’-den Şahîh-i Buharı, Şahîh-i Müslim ve Tirmizî’nin eî-Câmfu’ş-şahîh’ı İle eî-Muvatta’ın Şeybânî rivayetini okudu. Ba­basının vefatından (1916) sonra Mezâhi­rü’l-ulûm Medresesi’nde ders vermeye başladı. Ebû Davud’un es-Sünen’ine da­ir Bezlü’l-mechûd adıyla geniş bir şerh yazmayı düşünen hocası Halîl Ahmed Se-hârenpûrî’nin isteği üzerine onunla bir­likte on yıl sürecek bir çalışmaya başladı. 19Z5’te hocasıyla beraber Medine’ye gi­dince çalışmalarına orada devam etti. 1927’de Sehârenpûr’a döndü ve Mezâhi­rü’l-ulûm Medresesi’nde müdür yardım­cısı, 1954’te müdür oldu. Gözlerinden rahatsızlanıncaya kadar kırk yıldan fazla bir süre (1927-1968) Şahîh-i Buhârîile Ebû Davud’un es-Sünen’in’ı okuttu ve bun­dan dolayı “şeyhü”l-hadîs” unvanıyla anıl­dı.

Kandehlevî ilk tasavvuf! terbiyeyi baba­sından aldı. 1925’te hocası Halîl Ahmed Sehârenpûrî’den Kâdiriyye, Çiştiyye, Sühreverdiyye ve Nakşibendiyye tarikatların­da icazet aldı; tedrîs ve telif faaliyetleri yanında irşad çalışmalarına başladı. Cemâat-i Teblîg’i kuran amcası Muhammed İlyâs Kandehlevî’nin oğ!u ve bu cemaatin lideri, kendisinin de Öğrencisi ve damadı olan Muhammed Yûsuf Kandehlevî’nin en büyük destekçisi oldu. Cemâat-i Teblîğ’in yayılması için çeşitli toplantılar düzenledi, seyahatler yaptı. 1972’de Medine’ye yer­leşti ve tebliğ çalışmalarını oradan yürüt­tü. Kandehlevî 25 Mayıs 1982’de Medi­ne’de vefat etti ve Cennetü’l-baki’da def­nedildi.