Muhammed İkbal Kimdir, Hayatı, Fikirleri, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muhammed İkbal (1877-1938) Hindistanlı müslüman düşünür, şair.

Pencap eyaletinin Keşmir sının yakının­daki Siyâlkût şehrinde dünyaya geldi. Do­ğum tarihi konusunda farklı bilgiler veril­mekle birlikte kendisi doktora tezinde 2 Zilkade 1294’te (8 Kasım 1877) doğduğu­nu kaydetmiştir. Sûfîmeşrep bir zat olan babası Nûr Muhammed ve annesi İmam Bîbî onun dinî şahsiyetinin gelişmesinde önemli ölçüde etkili olmuşlardır. İlk ve or­ta öğrenimini Siyâlkût’ta gördü; 189S’te Lahor’da Hükümet Koleji’nde felsefe ve hukuk ağırlıklı dersler aldı. Yetişme ça­ğında İkbal üzerinde İki şahsiyetin kalıcı tesirler bıraktığı bilinmektedir. Bunlar­dan ilki, çocukluktan itibaren ilminden ve irşadından yararlandığı Mevlânâ Mîr Hasan, diğeri hocası Thomas Arnold’dur. Arnold, İkbal’in yeteneğini farkederek Cambridge Üniversitesi’ne gitmesini sağ­lamıştır (1905).

Cambridge’de dönemin meşhur Hegelci filozofu Mc Taggart ve psikolog James Ward ile tanışan İkbal özellikle Mc Tag-gart’ın yönetiminde felsefe çalışmaları yaptı. Bu arada şarkiyatçı Reynold Alleyne Nicholson ve Edward Granville Browne ile yakınlık kurdu. 1907’de Cambridge’deki öğrenimini tamamladıktan sonra Münih’e gitti ve orada Fritz Hommel’in yönetimin­de tamamladığı The Development of Metaphysics in Persia adlı çalışmasıyla felsefe doktoru oldu. Eser, İkbal’in o dönemde panteist bir bakış açısıyla değer­lendirdiği tasavvuf düşüncesine duyduğu ilgiyiyansıtmaktadır. Ardından Lahor’a dönen İkbal, iki yıl ka­dar Şarkiyat ve Hükümet kolejlerinde İn­gilizce ve felsefe dersleri okuttu. Geçimi­ni büyük ölçüde avukatlık yaparak sağla­makla birlikte 1934 yılına kadar sürdür­düğü bu işi hiçbir zaman asıl ilgi alanı muhammad-iqbal-urdu-poet.jpg 72 138 ola­rak görmedi.

İslâm dünyasının içinde bulunduğu du­rum, diğer Hintli müslüman aydınlar gibi İkbal’i de İslâm milletlerinin bir rönesans gerçekleştirmesi gerektiği fikrine yönelt­ti. 1922’de İngiliz yönetimi tarafından kendisine “sir” unvanı verilmişse de bu unvanı kullanmadı. 1926 -1929 yıllan ara­sında Pencap Yasama Konseyi üyeliğinde bulundu. 1928-1929’da Madras, Hayda-râbâd ve Aligarh üniversitelerinde İslâm düşüncesinin yeniden kurulması üzerine konferanslar verdi. 1930’da Allahâbâd’-da gerçekleştirilen Hindistan Müslüman­ları Birliği’nin yıllık toplantısına başkanlık etti. Bağımsız Pakistan Devleti’nin kuru­luşu yönünde ilk ciddi adım, İkbal’in bu toplantının açılış konuşmasında ortaya koyduğu düşüncelerle atıldı. 1931 yılın­da yapılan II. Milletlerarası İslâm Konfe-ransı’nda Dünya İslâm Kongresi’nin baş­kan yardımcılığına getirildi.