Mufim bin Adî Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû Vehb el-Mut’im b. Adî b. Nevfel b. Abdimenâf en-Nevfelî el-Kureşî (ö. 2/623) Hz. Peygamber’i Tâif dönüşü himayesine alan kabile reisi.

524-S33 yıllan arasında Mekke’de doğ­du. Kureyş’in Benî Nevfel koluna mensup­tur. Soyu Abdümenâf’ta Hz. Peygamber’in soyu ile birleştiği için onun amcasının oğul­larından sayılır. Babasının ölümünden son­ra liderliği üstlenen Mufim kabilesinin ve hacıların su ihtiyacını karşılamak için ba­zı faaliyetlerde bulundu. Rivayete göre, Resûl-i Ekrem’in büyük dedesi Hâşim b. Abdümenâf in Mekke’de kazdırdığı Secle Kuyusu’nu satın alarak kabilesine tahsis etti. Daha sonra Abdülmuttalib’in izniyle Zemzem Kuyusu’nun yakınında yaptırdı­ğı havuzdan hacılara zemzem dağıtmaya başladı. Bu hizmetleriyle Mekke’nin ileri gelenleri arasına girdi ve Abdülmuttalib’-le birlikte, Kabe’yi yıkma kararından vaz­geçmesi için Ebrehe’nin yanına giden he­yette yer aldı.

Mufim, Hz. Peygamber’in davetini en­gellemeye çalışan kabile reisleriyle birlik ol­masına rağmen ona ve ashabına düşman­lıkta ileri gitmemiş, hatta sıkıntılı zaman­larında kendilerine yardım etmiştir. Mut-“im’in müslümanlann Ebû Tâlib mahalle­sinde kuşatılması esnasında onlara gizlice yiyecek gönderdiği bilinmektedir. Ayrıca birkaç arkadaşıyla beraber boykotun kal­dırılması için çaba göstermiş ve sonunda boykotu kaldırma kararını açıklama ve Ka­be’nin içinde asılı boykot metnini kaldır­ma görevini üstlenmiştir. Bu sırada Câhiliye Araplarfnın kullandığı besmele (bi’smi-kellâhume) dışındaki bütün metnin ağaç kurtları tarafından yenilmiş olduğunu gör­düğü rivayet edilir. Mufim ayrıca Haris b. Harb b. Ümeyye ile birlikte, Akabe’de Hz. Pey-gamber’le gizli bir toplantı yaptıktan son­ra Medine’ye dönerken müşriklerin yaka­layıp Mekke’ye götürdükleri Hazrec reisi Sa’d b. Ubâde’yi kurtarmıştır.