Nedir ?

Mücessime Nedir Ne Demektir Anlamı

Mücessime (Ar. i.)

Allah’a cisim isnad eden fırkalara verilen umumî bir isimdir. Allah’ın sıfatlarını inkâr edenlerin karşısında bir aşırı uç olarak ortaya çıkan Mücessime, Allah’ın sıfatlarını kabul ve isbat ederken ifrata sapmışlar Kur’ân ve hadîslerde zikri geçen müteşabih, haberi sıfatları gerçek ve cismanî manâları iie almışlar ve bu suretle Zât-ı ilâhi’ye cisim ve mekân izafe etmişlerdir. Gulât ve Kerrâmiyye denilen fırka da bunlardandır.