Muaz bin Haris (Afra) Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebü’l-Hâris Muâz b. el-Hâris (Afra) b. Rifâa en-Neccârî el-Hazrecî (ö. 37/657) Sahâbî.

Doğum tarihi bilinmemekte, ancak kar­deşleri Muavviz ve Avf ile birlikte genç yaşta Bedir Gazvesi’ne katıldığı belirtil­mektedir. Muâz’ın babası ve annesi Afra bint Ubeyd İle amcası Râfi de sahâbîdir. Hz. Peygamberin bütün gazvelerinde bu­lunan Muâz ile kardeşleri Bedir’de şehid olan annelerine nisbetle İbn (Benû) Afra diye de anılır. Zehebî, Muâz’ın Râfi’ ve Rifâa adla­rında iki kardeşinin daha bulunduğunu kaydeder.

Muâz, ağabeyi Avf ile beraber Birinci ve İkinci Akabe biatlarında bulundu. İkinci Akabe Biatı’na diğer kardeşi Muavviz’in de iştirak ettiği zikredilmiştir. Muâz’ın, Mekke’de Resûlullah ile ilk önce karşılaşan Medineli İki kişiden biri olduğu şeklindeki rivayet kabul gör­memiştir. Hz. Peygamber hicretten son­ra Muâz b. Haris ile Hz. Osman’ın yeğeni Ma’mer b. Hâris’i kardeş ilân etti.

Bedir Gazvesi’nde Kureyşliler’den üç kişi öne çıkıp çarpışacak kimse istediklerinde Muâz, Muavviz ve Avf ın kendiliklerinden ileriye atıldıkla­rı, ancak müşrikler Medineliler’le işleri ol­madığını, kendileri gibi Kureyşli savaşçı talep ettiklerini söyleyince, esasen bu du­rumu uygun görmeyen Resûl-i Ekrem Muaz ve kardeşlerine yerlerine dönmele­rini emretti. Bu üç kardeşin Bedir Gazvesi’ndeki durumuyla iigili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre bu gazvede Ebû Cehil’i Muâz ile Muavviz veya Muâz ile Muâz b. Amr b. Cemûh öldürmüş bir başka rivayette ise Ebû Ce­hil’i Muâz ile Muavviz’in önce yaraladık­ları daha sonra da onu Abdullah b. Mes-‘ûd’un öldürdüğü belirtilmiştir ayrıca Muavviz ile Avf’in Bedir Gazvesi’nde Ebû Cehil’in bacağını kestikleri, Ebû Cehil ile oğlu İkrime’nin de onları şehid ettiği zikredilmiştir.