Mohaç Savaşı Nedir, Tarihi, Taktiği, Sonuçları, Hakkında Bilgi

41

Mohaç Muharebesi. Osmanlılar’la Macarlar arasında 932 (1526) yılında yapılan meydan savaşı.

XVI. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa tarihinin sonuçlan itibariyle önemli savaşları ara­sında yer almaktadır. Macaristan’ın gü­ney sınırına yakın bulunan Mohaç (Mohâcs) ovasında yapılmış olması sebebiyle bu adla anılır. Ayrıca tarihî Macar Krallığı’nı sona erdirip Macar topraklarının parça­lanmasının ilk adımını oluşturması yanında Avrupa’da Macar tahtı veraseti mese­lesini ortaya çıkarmasıyla da dikkat çeker.

Savaşın sebepleri Avrupa’daki siyasî ge­lişmelerle yakından ilgilidir. Belgrad’ı 927’de (1521) Macarlar’dan alan Kanunî Sultan Süleyman, Orta Avrupa’ya yönelik olarak başlatacağı yeni askerî harekât için burayı bir üs, ileri karakol şeklinde düşün­müştü. Onun bir sonraki hedefinin Ma­car Krallığı olacağı biliniyordu. Fakat Ma­caristan’ı, sosyal ve askerî boyutlarını göz önüne alarak tıpkı Eflak ve Boğdan prens­likleri gibi kendisine bağlı vasal beylikler konumunda tutup Habsburg İmparatorluğu’na karşı bir ara bölge şeklinde kul­lanmak ve geride Tuna hattının doğusu­nun emniyetini sağlamak amacındaydı. Bu siyaset uzun vadeli olarak planlanmış­tı, fakat Avrupa’daki âni siyasî gelişme­ler Macar Krallığı’na yönelik politikalarda önemli değişmelere yol açtı. İmparator­luk yarışını kazanan V. Karl’a karşı müca­deleye girişen ve bir süre sonra Pavia’de yenilip [25 Şubat 1525] esir düşen Fransa Kralı I. François’nın annesi oğlunun kur­tarılması için Osmanlı padişahına başvu­runca Macaristan konusu öncelik kazan­dı. İmparatorun Fransızlar’la anlaşma ya­parak I. François’yı serbest bırakması, [14 Ocak 1526] Osmanlılar’ın aynı yılın bahar ayında düzenlemek üzere başlattıkları hazırlıkları erteletmedi. Fransız elçisi Johann Frangepân’ı kabul eden Kanunî Sul­tan Süleyman, krala hitaben yazdığı evâil-i Rebîülâhir 932 [15-25 Ocak 1525] tarihli mektupla Fransızların denizden ve kara­dan Habsburglar’a karşı sefer yapılması teklifini uygun gördüğünü bildirdi. Ortak hedef, imparatorun Fransa’yı da ele ge­çirip Avrupa’da tek güç haline gelmesini engellemek şeklinde belirlenmişti.