Din ve Toplum

MODERNLİK VE DİN

MODERNLİK VE DİN

Modernlik, bireyleşme, akılcılaşma konularında genel bilgiler ışı­ğında dinin modern toplumlardaki rolünü özetleyebilmek.

Feodal toplumun ve bütün bir Orta Çağ’m yerini modern döneme bırakması, uzun ve yekpare bir süreç değildi. Kabaca İngiltere’nin tarımsal ilişkilere dayalı bir siste­mi yıkarak daha pazara yönelik ve teknolojik yeniliklere açık bir üretime dayalı sisteme geçişini sağlayan sanayi devrimiyle, Fransa’nın krallığı yıkarak vatandaşlık temelli bir sisteme geçişini sağlayan Fransız devrimiyle ve Almanya’nın da bu de­neyimleri düşünce ve felsefede aşan düşünsel bir devrimle gerçekleştirdiği modern döneme geçiş, aynı zamanda bir sekülerleşme süreciydi de. Ama aynı zamanda ka­
pitalist ilişkilerin hakim olduğu modern bir dönemdi de. Her ne kadar modernlik, sekülerleşme ve kapitalizm farklı farklı yönelimleri olsa da nihayette birbirlerini de tanımlayan ve tamamlayan hususlardır.

Bu nedenle burada öncelikle modernleşme ve sekülerleşme birlikte ele alına­cak, akabinde de din ile toplum ve ekonomi arasındaki ilişkilerin modern dönem­deki seyri izlenmeye çalışılacaktır.