Home Nedir ? Mirahur- Mirahurluk Nedir Ne Demektir Anlamı Görevi

Mirahur- Mirahurluk Nedir Ne Demektir Anlamı Görevi

0
38

Osmanlı Sarayı’nda at işlerine bakan memura verilen bir ünvandır. Ahır beyi demek olan “emîr-i âhur” dan bozmadır. Bazen mîr-i âhur şeklinde de kullanılırdı. Osmanlı Devleti’nden önce de var olan bu vazife, Osmanlılarda bir mansıb idi. Osmanlılarda ilk mîrâhurluk i. Murad zamanında kurulmuştur.  II. Mehmed (Fâtih) tarafından tedvîn edilen Kanunnâmede bu mansıbtan bahsedilmektedir. Uzunçarşılı’nın da belirttiği gibi mîrâhurlar büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılırdı.

Bunlara bu manâda “mîrâhur-i evvel” ve “mîrâhur-i sâni” denirdi. Birincisi, ahir halkı, saraç ve yedekçilerin âmiriydi. Padişahın deve ve katırlarına bakan deveciler iie katırcıların zâbitleri sarban ve harbende-başılar da buna bağlı idiler. İkincisi, küçük ahır halkı ile arabıcıların zâbiti idi. Sefer-i hümâyûn zamanında iç oğlanlarına beygir verirdi. Padişahın arabalarını muhafaza etmek de bunun vazifesi idi.

Hicri 1253 (1837) Mîrâhur Hasan Bey’in vefat etmesiyle bu Unvan kaidınldı. Onun yerine bu vazifeyi görenlere “Istabl-ı Amire Müdürü” denirdi.