Mevlid Alayı Nedir Ne Demektir Anlamı Hakkında Bilgi

0
38

Mevlid Alayı. Hz. Muhammed’in doğum günü olan Rebiu’l-evvel ayının 1

2. gecesinde Osmanlılar zamanında yapılan devlet merâsimi.

Mevlid ihtifâli Osmanlı Devleti’nde Sultan III. Murad devrinden itibaren görülmeye başlanmıştır. Ekseriyetle Suitanahmed Camii’nde yapılırdı. Devlet teşrifat kâidelerine göre önceden davetiyeler gönderilir, mevlid gününde devlet erkânı câmide toplanırdı. Mihrabın sağından minbere kadar Sadrâzamlar, mevâli-i izâm ve müderrisler, mihrabın sol tarafındaki mevcut seccâdelere ise vezirler otururlardı. Mevcut devlet erkânı bu gecede hususî elbiseler giyerlerdi.

Bu arada kapıcıbaşılar başlarına Selîmî ve mevsimine göre erkân, kürk veya ferâce giymiş ve divân takımları da atlara binmiş oldukları halde saraya gelirler ve padişahı alayla câmiye götürürlerdi.

Nakîbü’l-Eşrâf Efendi’ye bir hürmet eseri olmak üzere câmiin sağ tarafındaki bir köşede hususi bir yer ayrılır ve orada tek başına otururdu.

Mevlid okunuşu esnasında çeşitli ikramlar yapılır, kokular dağıtılırdı. Mevlidi okuyan mevlid-hânlara da muhtelif hediyeler verilirdi.

Mevlidi müteâkib sadrâzam, şeyhülislâm, vezirler, defterdar, reîsül-küttâb, çavuşbaşı ağa, tevkiî, defter emîm, cebecibaşi, topçubaşı ve arabacıbaşı ağalar atlarının üzerinde pâdişâhı beklerlerdi. Pâdişâh atına binerek onları selâmlar, onlar da mukâbil hürmette bulunurlardı. Pâdişâhın gidişinden sonra sırasıyla sadrâzam, şeyhülislâm ve diğer devlet erkân, birbirleri ile selamlaşarak dağılırlardı.

Osmanlı Devleti’nin sonlarına doğru zamanla Mevlid Alayı daha sönük bir şekilde sarayda yapılmıştır. Cumhuriyet’in ilânından sonra ise kalkmıştır. Zamanımızda Mevlid kandili Selâtin câmilerde başta olmak üzere ülkenin her bölgesindeki camilerde okutulan mevlidler ile kutlanmaktadır.