Mevlevi Müziği Nedir Müzik Aletleri Nelerdir Hakkında Bilgi

Mevlevî Musikisi. Mevlevî tekkelerinde semâ âyinleri sırasında çalınan çalgılar ve okunan naat ve kasideler münasebetiyle kullanılan bir tâbir.

Mevleviler, mevlevîhanelerde musiki aletlerinin sayısını çoğaltarak mükemmel bir mûsiki topluluğu meydana getirmişlerdir. Mevlevîlerde saz takımı arasında başta ney, rebâb ve kudüm olmak üzere kerrenay, keman, şeştâr, nakkâre, halile, kanun gibi âletler yer alırdı. Bilhassa semâ âyini sırasında çalınan çalgılarla yüksek bir musiki faslı icra edilirdi.

Mevlevîlikte tarikat içinde bir geleneği de olan mûsiki hakkındaki rivayet şöyledir: Hz. Mevlânâ öyle hassas bir kalbe sahibtir ki, ney sedâsı ve kudümden; hattâ bazen can dostu Selâhaddin-i Zerkubî”nin, dükkânında altın döverken ahenkli bir şekilde çıkardığı çekiç seslerinden vecde gelir, kendinden geçmiş bir halde Konya sokaklarında semâ ederek dolaşırmış. Mevlâna ve oğlu Sultan Veled’in özellikle rebâb çaldıklarını ve ney dinlediklerini Ulu Arif Çelebi nakletmektedir.

Mevlevîlerde semâ sırasında icrâ edilen başlıca âyinler Itrî, Nâyî Osman Dede, Ali Nutkî Dede, III.Selim, Hammamî İsmail Dede, Zekâî Dede gibi Mevlevî tarikatına müntesib büyük bestekârlar tarafından bestelenmiştir.

İlgili Konular
Mevlevi Müziği
Mevlevilikte Sema
Mevlevi Tekkesi
Günümüzde Mevlevilik
Mevlevi Ayini
Mevlevi Tarikatı Silsilesi
Mevlevilik ve Siyasi İktidarlar
Nasıl Mevlevi Olunur