Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma

40

Abdullah Dağcı & Saffet KartopuMeslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi
Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma

(Zayıf
bir makale, mesleki tükenmişlik olgusu tanımlanmış fakat bu kavramla dindarlık
eğilimi arasındaki ilişki faslında durum tespitinden öteye geçilememiştir.
İsterdik ki neden-sonuç ilişkisi kurulsun…
)

Meslekî tükenmişlik iş stresine yönelik
güdüsel, duygusal, tutumsal ve davranışsal değişiklikleri oluşturan tüm
durumların toplamıdır.

Bir kuruluştaki sosyal ortamın yapılan
işteki uyuma etki etmediğinde ve öz yeterlik eksikliği hissedildiğinde
tükenmişlik meydana gelir.

…tükenmişlik, yoğun duygusal isteklere maruz
kalan ve işi gereği diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde
görülen fiziksel ve duygusal bitkinlik, sürekli yorgunluk, çaresizlik ve
umutsuzluk duygularının yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz
tutumlara yansıması ile oluşan bir durumdur. (s. 367)

…genel olarak bütün dinler, bireyler ve
toplumlar için ahlaken iyi ve kişisel olarak tatmin edici bir hayatı
kolaylaştıran pozitif davranışlar, ilkeler ve öğretilere sahiptir.

Sosyal bilimlerden olan psikolojide ve
sosyolojide, dinin daha çok işlevsel boyutu ele alınır.

Ampirik bir araştırma olan bu çalışma
sunulan hipotezler doğrultusunda dindarlık eğilimi ve meslekî tükenmişlik
arasındaki ilişkiyi istatistiksel teknikler kullanılarak tespit etmeyi amaçlamıştır.

Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi
Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (s. 365-383),

Turkish Studies, Cilt 9, sayı 8, 2014